Skip to content

Kik a messiási zsidók?

messisDr. Dan Juster Messianic Judaism – részletek. A tanulmány teljes magyar nyelvű szövege kiadás előtt áll.

Olyan zsidókból áll ez a mozgalom, akik zsidóként élik ezt a hitet, és nem akarnak a nem-zsidó identitású kereszténység közé asszimilálódni. Ebből az is kiderül, hogy a messiási zsidók kihívást állítanak az elfogadott zsidó-keresztény konszenzus elé, miszerint a zsidó, aki hitre jut Jézusban, már nem zsidó többé, hanem helyette keresztény lesz. A messiási zsidók ma ugyanazt a státuszt keresik, amit a Jézusban hívő zsidók első nemzedéke élvezett, akik teljes értékű zsidókként fejezték ki hitüket, és akiknek hite Jesuában semmiben sem kompromittálta a választott néphez való tartozásukat. A messiási zsidó mozgalom erősödésével számos zsidó, aki valamilyen (többnyire protestáns) gyülekezethez tartozik, elfogadta a „messiási” jelzőt. Ez igaz sokakra, akik a „Zsidók Jézusért” (Jews for Jesus), erősen evangelizáló csoporthoz csatlakoztak. Ennek ellenére a kifejezés: „Messiási zsidó” elsősorban azokat írja le, akik kifejezetten zsidóként élik meg hitüket, szemben a „héber-keresztényekkel”, amely kifejezés olyan zsidókat ír le, akik valamilyen protestáns közösségen belül élnek.

A szó szoros értelmében tehát a messiási zsidó mozgalom zsidó identitású gyülekezetek létrejöttével jellemezhető. Bár kis számban léteznek olyan messiási zsidó közösségek, amelyek egy protestáns „anya-gyülekezethez” tartoznak (ld. később megjegyzéseket), a messiási zsidók számára nagyon fontos, hogy ne legyenek nem-zsidó irányítás (kontroll) alatt. Általában összefüggést látnak Jeruzsálemnek az 1967-ben izraeli ellenőrzés alá kerülése és a messiási zsidó mozgalom szellemi autonómiája között, hiszen modern mozgalomként ez idő tájt kezdett növekedni.

A messiási zsidó gyülekezetek arra törekednek, hogy a Jesuába, mint Izrael Messiásába vetett hitet hirdessék, de zsidó fogalmakban, és olyan istentiszteleti formákban és közösségi életformában, amelyeket a zsidó Írások formálnak. Ide tartozik az is, hogy istentiszteleti összejöveteleiket a zsidó sábát napján tartják, akár péntek este, akár szombaton nap közben, és ünneplik és tisztelik a Bibliában leírt zsidó ünnepeket. Úgy tekintenek ezekre az ünnepekre, mint amik Jesuában beteljesedtek, és gyakran utalnak ezen ünnepek eszkatologikus jelentőségére.

 

Back To Top