Skip to content

Salom Beer Sevából! ( I.-II. )

Art_of_War_2A következőkben néhány irányvonalat szeretnék lefektetni, és perspektívát adni az imádkozók számára, hogy értelmezni tudjuk a mögöttünk álló év történéseit. A negyedik évszázadban élt egy kínai hadi taktikus, Sun Tzu, aki „A háború művészete című” katonai kézikönyvébe a következőket írta: „Ismerd az ellenséged!” A teljes idézet így szól: „Ha ismered az ellenséget és ismered önmagad, nem kell félned száz csatától sem. Ha magadat ismered, de az ellenségedet nem, minden egyes győzelem után egy vereség vár rád. Ha sem magadat, sem az ellenséget nem ismered, minden egyes csatát el fogsz veszíteni.”

Ez a levél az ellenség napjainkban alkalmazott módszereit igyekszik feltárni, és néhány bibliai ellenlépést javasol. A következő elemzés két részből áll: az első az ellenségnek a világban általában használt módszereit fedi fel, a másik rész az ellenségnek a zsidó néppel szembeni lépéseit tárja fel.Első rész: Az ellenség globális stratégiái

1) A szentek kimerítése

Sok hívő a világ különböző részein leterheltséget érez, kiégettséget és reménytelenséget. Ott van annak az érzése, hogy nem tudunk befolyással lenni, és még a legbátrabb, leginkább Isten szerinti erőfeszítéseink sem érnek semmit.

Dániel könyvében olvassuk, hogy a Sátánnak a végidőkre nézve használt egyik módszere a szentek kimerítése és lemerítése. „ és sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egek szentjeit megrontja (az angol fordítás szerint „kimeríti”. Az 1 Krón 17,9 ezt a szót a „sanyargatni” szóval fordítja a magyar szövegben.”

A Sátán szorgosan munkálkodik azon, hogy megcsappantsa a hitünket, meggyengítse meggyőződéseinket, a kételkedés leplét dobja elhívásunkra, és megkérdőjelezi a Szent Szellemtől kapott hitelességünket. Bár az ellenségnek globális elképzelései és tervei vannak, tudnunk kell, hogy nem mindenható, és nem tud mindenütt ott lenni. Mindig csak lokálisan tud cselekedni. Személyről személyre kell haladnia a csatában. A kételkedés tüzes nyilait veti ki, és ahogy átsuhognak a levegőn ezek a nyilak, a szívünkbe suttogják: „Te nem is vagy fontos. A te életednek és elhívásodnak nincsen jelentősége. Te nem is hallottad Isten hangját! (1 Péter 4,12).

Biblikus reakciónk szerint először is meg kell értenünk, hogy ezek a nyilak valóban léteznek, ki is lövik ránk, és ezek részei az állandóan folyó harcnak. A tény az, hogy még számos nyilat ki fognak lőni ránk a maratoni verseny során, amit úgy hívunk: élet. Az ősi görög maraton 40.000 méter hosszú volt, és több mint három órán át tartott a megfutása. A maratonra való felkészülés még ma is hosszú évek fegyelmezett tréningjét, diétáját és összpontosító odaszánást igényel.

Pál azt mondja:

”Nem tudjátok, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat. Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig, aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrő. Azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig hogy romolhatatlant.”

Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy viaskodom, mint aki nem a levegőt vagdossa, (1 Kor 9,24-26).

A maratonra kell berendezkedünk, a mentalitásunknak maratoninak kell lennie, különben nem tudunk átmenni a célvonalon.

„Testvéreim, én magamról nem gondolnám, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem, amelyek a hátam mögött vannak, elfelejtem, azokat pedig, amelyek előttem vannak, nekik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.(Fil 3, 13-14). Annakokáért mi is, akiket a bizonyságoknak ilyen nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért (Zsid 12,1)

Ebben a harcban mindannyian hosszútávra neveztünk be. Akár 5 év múlva, akár 50 év múlva tér vissza Jesua erre a Földre, nekünk a maratoni futók tempójára kell berendezkednünk, és nem a 100 méteres sprinterekére. Naponta bátorítanunk kell egymást, hogy vegyük fel ezt a megfelelő tempót. Használnunk kell a hit pajzsát, amivel az ellenség tüzes nyilait megolthatjuk (Ef 6,16). És azt is meg kell tanulnunk, hogyan romboljuk le a különböző erődítményeket a saját elménkből és életünkből, amik nem mások, mint saját gondolataink erődítményei – a függetlenség és büszkeség gondolkodás és látásmódját, amin átszűrjük a valóságot. Ezek azok, amik megakadályoznak bennünket és ellopják bensőséges közelségünket Jesuával.

2. A szeretet sokakban meghidegül

A Messiás Jesua Jeruzsálem peremén, az Olajfák hegyén tanította követőit az utolsó idők jeleiről. (Mt 24, 3). Az utolsó idők nemzedékéről beszélve ezt mondta:

’A törvénytelenség miatt a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, üdvözül.” (Mt 24,12-12).

Ez a nemzedék az erkölcstelenség és törvénytelenség vulkáni kitörésének tanúja. A szexuális tisztátalanságtól az önzésig, a keményszívűségtől az önmagukat drogokkal gyógyítókig egy olyan világ szemtanúi vagyunk, amely kisodródott mindenféle ellenőrzés alól és nem akar Isten befolyása alá kerülni.

Ahogyan nemzet nemzet után megtelik széttört házasságokkal, amikor maguk a gyülekezetek is telve vannak elvált emberekkel és családokkal, a hívők szíve megdermed a félelemtől és hitetlenségtől: Találok-e valaha igaz és elkötelezett kapcsolatot? Képes leszek-e valaha is nyíltságban és őszinteségben kommunikálni, és megosztani igazi bensőmet valakivel?” Van-e még olyan, hogy hűséges barát vagy társ? Van-e még remény arra, hogy igazi közösséget (gyülekezetet) vagy nem mérgezett szolgálatot találjak?” Lehet, hogy érdemesebb lenne félretenni veszteségeinket, megalkudni és eldobni mennyei látásunkat?”

Egyedül a szentség égő látása tud majd átvezetni bennünket a kétségbeesésnek ezen a ködén. Egyedül Isten forró szenvedélyének lángjai tudják átmelegíteni szívünket, amikor a hitetlenség és a kétely jeges szelei keresztülszelik ruháinkat. Egyedül Isten szerető jelenlétének meleg takarójában éljük túl a fagy harapásait és annak keserű tapasztalatát, hogy egy szeretet nélküli világban élünk. Semmi egyéb nem lesz képes egy szennyezett világ nyomait elvenni rólunk, mint egy Szent Isten tűzkenete.

3. A te ellenséged, mint az ordító oroszlán, körbe jár…

A világ háborúban van. Izrael háborúban van. A Messiás teste háborúban van.

Simon bar Jóna (Péter apostol) egyszer az ősi Törökország területén szétszóródott hívőknek írt levelet, azoknak, akik erős üldöztetésen, megpróbáltatáson, szenvedéseken mentek át, még a mártírhalált is beleértve. Arra hívta fel a hívőket, hogy „józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, a Sátán, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, hogy kit nyeljen el. Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő testvéreiteken ugyanazok a szenvedések telnek be. (1 Pét 5, 8-9).

Isten perspektíváiból mi egy háborúban harcoló katonák vagyunk. Védelmező stratégiájának egyik eszköze a Sátán kegyetlensége ellen az, hogy józanságra int a szellemben és éberségre. Legidősebb fiunk jelenleg az izraeli hadseregben szolgál, és megtanulta, hogy ezek a szavak mit jelenteken a valóságban, mert éjszakánként egy mezőgazdasági közösséget őriznek. A fülek a legkisebb zördülést is meghallják, a szemek a sötétség árnyait próbálják megkülönböztetni.

A katonáknak nem szabad paranoidnak lenniük, vérszomjasnak vagy félelemmel telinek lenniük. De ébereknek kell lennünk, és nem szabad pánikba esnünk, ha meghalljuk a robbanások zaját. Isten azt a kihívást állítja elénk, hogy felvegyük Isten harcosának mentalitását, harcra kész testtartást az emberi történelemben ezen a kritikus fordulópontján. Gonosz napokban élünk, és bevetésre késznek kell lennünk, felöltvén az Efezus 6,10-20 fegyverzetét. Isten különleges hadereje vagyunk és elvárja tőlünk, hogy ennek megfelelően cselekedjünk is.

Az ellenség stratégiái a zsidó néppel szemben

A Sátán stratégái azonnal kiéleződnek, amikor a zsidó nép képbe kerül. Az írások sok betekintést adnak e tény felől, és könyvem: „Izrael, kulcs a világ ébredéséhez” (található bővebben a könyvről angolul) még alaposabban feltárja ennek hátterét. A Sátán gyűlöli, amit Isten szeret, és megpróbálja elpusztítani azt, amit Isten szeretete övez. Mivel Izrael Istene megígérte, hogy a zsidó népen keresztül fog életet adni a halálból az egész világ számára, Sátán stratégiája az, hogy elpusztítsa őket. A zsidó ellenes tanítások, magatartások, és politika ugyanara a démoni gyökérre vezethető vissza.

Négy olyan területet szeretnék kiemelni, amely 2004. során jobban világossá vált.

1. Erec Izrael stratégiai jelentősége

A prófétai Igék világosan leírják Isten szerelmének tüzét az ő földje iránt, gyengédségét a zsidó nép hazavezetésében és haragját azon népek iránt, akik megkísérlik azt a földet felosztani. (lásd a könyvemet sok-sok részkérdésben). Isten helyreállító munkája Izrael vonatkozásában egy folyamat, amelynek virágzását napjainkban látjuk. Ez a fizikai visszatérés olyan, mint egy hatalmas folyam, amely csak egyetlen irányban folyhat. Isten nem fog megnyugodni, míg a zsidó nép teljessége haza nem jut Izraelbe. Egyetlen zsidót sem fog hátrahagyni a száműzetésben. (Ezek.39:25-28).

Ezt a helyreállítást az ellenség teljes erejéből ellenzi, és legalább három erőcsoportot használ az akadályozása érdekében: – a világ kormányait általában, az arab muzulmán világot, és olyan keresztény csoportokat, amelyek elhagyták a hitet Istennek a zsidó nép helyreállítását illetően.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Arab Liga és az Egyházak Világtanácsa teljes egyetértésben ellenzik a zsidó nép visszatérésért Erecbe, szülőföldjükre. Azt támogatnák, ha Izrael mérete falatkányira csökkenne, aminek első lépése, hogy az izraeli területek szívében létrehozzák a zsidó ellenes arab-iszlám államot, amelynek neve Palesztina lesz.

A próféták bátran kijelentik, hogy bármely nép (a zsidó nép kivételével), amely követeléssel lép fel Izrael földjével szemben, Isten ítélete alatt áll.

„És megtudod, hogy én, az Úr, meghallottam minden szidalmadat, melyeket Izráel hegyei ellen mondtál, mondván: Elpusztultak, nékünk adattak ételül;

Így kérkedtetek ellenem szátokkal, s szórtátok ellenem beszédeiteket: én meghallottam! Így szól az Úr Isten: Az egész föld örömére pusztulást hozok rád.”

(Ezek.35:12-14).

„És te, embernek fia, prófétálj Izráel hegyei felől, és mondjad: Izráel hegyei, halljátok meg az Úr beszédét,

Így szól az Úr Isten: Mivelhogy ezt mondja az ellenség reátok: Haha! és: Az ősi magasságok a mi örökségünk lőnek.

Ennekokáért prófétálj, és mondjad: Ezt mondja az Úr Isten: Azért, mert pusztítanak, és kívánnak titeket mindenfelől, hogy legyetek öröksége a pogányok maradékának, és az emberek rágalmazó ajkára-nyelvére kerültetek;

Ezokáért, Izráel hegyei, halljátok meg az Úr Isten beszédét! Így szól az Úr Isten a hegyeknek és halmoknak, a mélységeknek és völgyeknek, és az elpusztult romoknak és az elhagyott városoknak, melyek ragadományra és csúfolásra lőnek a pogányok maradékának köröskörül.

Azért ezt mondja az Úr Isten: Bizony, féltő szerelmem tüzében beszéltem a pogányok maradékai és egész Edom ellen, kik magoknak vették az én földemet örökségül teljes szívöknek örömével és lelkök megvetésével, hogy azt néptelenül zsákmányokká tegyék

(Ezek.36:1-5).

Aszáf zsoltára.

Isten, ne vesztegelj, ne hallgass és ne nyugodjál, Isten!

Mert ímé, háborognak ellenségeid, s gyűlölőid fejöket emelik.

Néped ellen álnok tanácsot gondolnak s védenczeid ellen terveket szőnek.

Ezt mondják: Jertek, veszessük el őket, hogy ne legyenek nemzet, hogy ne emlegessék többé Izráel nevét!

mert tanácskoztak együtt, egy szívvel; szövetséget kötöttek ellened…”(Zsolt 83,1-4)

„Mert ímé, azokon a napokon és abban az időben, a mikor meghozom Júda és Jeruzsálem fogságát:

Egybegyűjtöm akkor mind a pogányokat, és levezetem őket a (Jahve ítél – Jehosáfát) Josafát völgyébe, és perbe szállok ott velök, az én népemért és örökségemért, az Izráelért, a melyet szétszórtak a pogányok közé, és megosztoztak az én földemen”

(Joel 3:1-2).

A kihívás itt van előttünk, az imakérés azonnali! A Messiás testének a térdén kell lennie, és kiáltania kell Istenhez. Az Írások kijelentik, hogy Földet átadni az ellenségünknek a Szent Szellem akarata ellen van. Minden alkalommal, amikor ezt megtettük eddig, mint nemzet, háború lett a vége és végső soron a háború teremtett nemzeti egységet Izraelben. Bár mi itt Izraelben kétségbeesetten keressük a békét, nemzetünk vezetői kétszer is azt a veszélyes utat választották, hogy ellenségeinkkel szerencsejátékot játszanak. Imádkozzatok, hogy mi mint nemzet, ne aludjunk és ne lehessen behúzni minket az ellenség stratégiájába a reménytelenség és a kompromisszum-kötés démoni erői által.

Ézsaiás próféta arra figyelmeztetett, hogy az eljövendő zsidó prófétáknak vigyázniuk kell, és figyelmeztetnünk akkor, amikor a gonosz közeledtét látjuk:BR>

„őrállói vakok mindnyájan, mit sem tudnak, mindnyájan néma ebek, nem tudnak ugatni; álmodók, heverők, szunnyadni szeretők!

Imádkozzatok, hogy Izrael messiási vezetői felbátorodjanak ebben a kérdésben, és bátran, alázattal, és szeretettel kihirdessék ezt az igazságot”. (Isa.56:9-10).

2 „Ez csak a cion, kit érdekel”

Jákób Istene megígérte, hogy a szétszóródott zsidó népet fizikailag és szellemileg is helyreállítja. Az ő stratégiáját a következő módon magyarázza el:

„Azért mindazok, a kik benyelnek téged, elnyeletnek, és valamennyi ellenséged mind fogságra jut: és a te fosztogatóidat kifosztottakká, és minden te zsákmánylóidat zsákmánynyá teszem.

Mert orvosságot adok néked, és kigyógyítlak a te sérülésedből, azt mondja az Úr. Mert számkivetettnek hívtak téged, Sion; nincs, a ki tudakozódjék felőle.”

(Jer.30:16-17).

Ebben a szakaszban Izrael Istene elmagyarázza, hogy ő maga fog úgy bánni az arabokkal, ahogyan azok bántak Izraellel. Úgy fog bánni az ENSZ-el, ahogyan az bánt a zsidó néppel. Úgy fog elbánni az Egyházak Világtanácsával, ahogyan az Izraellel bánik. Az ő válasza a behelyettesítés teológusaira az, hogy úgy bánik velük, ahogyan ők bántak Izraellel. Ezek kijózanító szavak, de nem felejtsük el, kijózanító időkben élünk.

Alapvetően fontos, hogy Isten szellemi hadseregében a hívő harcosok fegyvereiket megtisztítsák, ellenőrizzék és készenlétbe helyezzék. A felszerelésünk legfontosabb része a megfelelő szívbeli magatartás és szellemi tartás Izrael irányában.

Imádkozzatok, hogy Isten elmélyítse a kijelentést, Izrael szívének szerelméről a Messiás testében ott, ahol te vagy, a te gyülekezetedben, a te városodban és a te hazádban. Ez a legnagyobb szüksége ebben az órában.

Fontos felismernünk az ellenség csapásait, amelyeket ezekre az alapvető igei igazságokra mér. Az Izrael népének adott ajándékok (ide értve a földet is) és a zsidó népen nyugvó elhívás (beleértve, hogy vezető szerepük lesz a világ ébredésében) megbánhatatlanok (ld Rom.11:29). Imádkozzatok, hogy a hívők a világon mindenfelé és Izraelben is hirdessék ezeket az igazságokat Izrael prófétai elhívásáról. (Ef.6:19-20).

3. Az Isten népe elleni konspiráció Isten elleni konspiráció

A zsoltáros látást nyert a végidőkben bekövetkező zsidó-ellenes és Isten ellenes konspirációról. Közvetlenül Isten országának földi megvalósulása előtt, ahogy az a mennyekben van, a világ népei és nemzetei egyesülni fognak, hogy Izrael Istenének tervei, kormányzása és Felkentjének, Dávid legnagyobb Fiának kormányzása ellen forduljanak. A 83. Zsoltár Dávid nevét említi és a Dávid szövetségre és minden vele kapcsolatos ígéretre emlékeztet minket. Ez ígéri meg a teljes helyreállítást Izrael földjén, és a Föld feletti teljes uralmat Jeruzsálem városából.

„Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és megbizonyítom az én jó szómat, a melyet az Izráel házának és a Júda házának szóltam.

Azokban a napokban és abban az időben sarjasztok Dávidnak igaz sarjadékot, és jogot és igazságot szerez e földön.

Azokban a napokban megszabadul a Júda, és bátorságban lakozik Jeruzsálem, és így hívják majd őt: Az Úr a mi igazságunk.

Mert ezt mondja az Úr: Nem vész ki a Dávid férfi sarjadéka, a ki az Izráel házának székébe üljön. És a lévita papok férfi sarjadéka sem vész ki előlem, a ki égőáldozatot áldozzon, és ételáldozatot égessen, és véres áldozatot készítsen mindenkor. És szóla az Úr Jeremiásnak, mondván:

Ezt mondja az Úr: Ha felbonthatjátok az én szövetségemet a nappal, és az én szövetségemet az éjszakával, hogy se nap, se éjszaka ne legyen az ő idejében:

Az én szolgámmal, Dáviddal való szövetségem is felbomlik, hogy ne legyen fia, a ki uralkodjék az ő székében, és a lévita papokkal, az én szolgáimmal.

Mint az ég serege meg nem számlálható, és a tenger fövenye meg nem mérhető, úgy megsokasítom az én szolgámnak, Dávidnak magvát, és a Lévitákat, a kik nékem szolgálnak.

És szóla az Úr Jeremiásnak, mondván:

Nem vetted észre, mit szóla e nép? mondván: A két nemzetséget, a melyet az Úr kiválasztott vala, elveté, és az én népemet megútálták úgy, hogy többé ő előttök nem nemzet az.

Ezt mondja az Úr: Ha szövetségem nem lesz a nappal és az éjszakával, és ha nem szabtam törvényeket az égnek és a földnek,

Jákóbnak és az én szolgámnak, Dávidnak magvát is elvetem, úgy hogy az ő magvából senkit fel ne vegyenek, a ki uralkodjék Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak magván: mert visszahozom őket a fogságból, és megkegyelmezek nékik.

Jer 33, 14-26

„Azon a napon felemelem a Dávid leomlott sátorát, és kijavítom repedezéseit, és felemelem omladékait, és megépítem azt, mint volt hajdanán.

Hogy örökségképen bírják az Edom maradékát és mindama népeket, a kik az én nevemről neveztetnek, ezt mondja az Úr, a ki megcselekszi ezt! (Amosz 9:11-12)”

Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiábavalóságot a népek?

A föld királyai felkerekednek és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen

Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket!

Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket.

Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében:

Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen!

(Zsolt.2:1-6).

Ahogyan közeledünk a Messiási visszatéréséhez, egyre világosabbá fog válni, hogy Isten haraggal válaszol azoknak, akik lerázzák magukról Isten stratégiai választását a zsidó nép mellett.

A próféta és zsoltáros Aszáf a 83. Zsoltárban azt tárja fel, hogy azok, akik megtámadják Izraelt és áldásait el akarják venni (ide értve a földet is) egyszerre Isten ellen is támadnak.

„Isten, ne vesztegelj, ne hallgass és ne nyugodjál, Isten!

Mert ímé, háborognak ellenségeid, s gyűlölőid fejöket emelik.

Néped ellen álnok tanácsot gondolnak s védenczeid ellen terveket szőnek.

Ezt mondják: Jertek, veszessük el őket, hogy ne legyenek nemzet, hogy ne emlegessék többé Izráel nevét!

Mert tanácskoztak együtt, egy szívvel; szövetséget kötöttek ellened”

(Zsolt 83, 1-4)

Nagyon közel állunk ahhoz az időhöz, amikor ez az antiszemita konspiráció egy újabb világméretű mészárlást akar majd végrehajtani a zsidó nép ellen, olyan méretekben, amely a II. Világháború Holokausztját elhalványítja. (Zak.13:8-9). Most van itt az ideje, hogy imádkozzunk, és tevezzünk, hogyan tudjuk zsidók életeit megmenteni. A Corrie Ten Boom szerű emberek már most elpecsételtetnek Isten jóakaratával. Be akarsz-e nevezni ebbe a csoportba?

4. A zsidó nép áldása a befogott szájú keresztények számára.

Van egy régi ír mese az öreg Paddy-ről, aki kilencven éves korában haldokolva feküdt. A pap megdicsőült arccal jött be hozzá és ezt kérdezte tőle: Paddy, ellene mondasz-e a Sátánnak és minden munkájának? Paddy óvatosan válaszolt: „Szentatyám, most nem megfelelő az idő, hogy bárkivel is veszekedjek.”

A Sátán egyik leghatékonyabb eszköze napjainkban az Evangélium és a zsidó nép körül forog! Mivel az Írások arról beszélnek, hogy a zsidó nép nem tudja teljesen betölteni prófétai elhívását akkor, ha nem kap erőt Jesua vérének kenetéből, a Sátán démonikus stratégiája volt évszázadok óta, hogy áthághatatlan és áthidalhatatlan szakadékot hozzon létre a zsidó nép és Dávid házából származó Messiása, Jesúa között.

Ahogyan a nemzetek egyházaiban a hívők kezdenek valamit megérteni Isten és Izrael szerelméből, elbizonytalanodtak, hogyan is osszák meg az Evangéliumot a zsidó néppel, és abban is, hogy vajon az Evangélium üzenete beleillik-e ebbe feltáratlan és új területbe? Arra figyelmeztetgetik őket a zsidó közösségek – és Evangéliumi keresztény körök vezetői is -, hogy csendben maradjanak az Örömhírt illetően. Ahogy kedves barátunk, Paddy, ők is úgy érzik, most nincsen itt az ideje, hogy bárkivel is „veszekedjenek”.

Nemrégiben a Jerusalem Post írta, hogy Izrael szívesen együtt munkálkodik Izrael igazi keresztény barátaival, de azokkal nem, akik „el akarják csenni zsidó lelkeinket.” Ugyanezzel a tollvonással egy másik izraeli újságíró úgy döntött, hogy azokat a keresztényeket, akik szeretik és támogatják Izraelt, két csoportra osztja, – „jó Izraelt szerető keresztényekre, és rossz Izraelt szerető keresztényekre”. A határvonal pedig ott húzódik, hogy vajon megosztod-e az evangéliumot a zsidósággal, vagy nem.

Az Újszövetségi Írások azt tanítják, hogy az Újszövetség először szól zsidóknak, és ez a kijelentés isteni prioritás. (ld Róm.1:16 és a fent említett könyvem). A Messiás testének stratégiai útvonalát nem határozhatja meg egy jó szándékú politikai kommentátor a Jerusalem Post szekesztőségében, hanem egyedül Jesua, a Messiás. Amikor az evangéliumi keresztényeknek azt mondják, hogy csak addig szívesen látott vendégek, amíg feladják az evangéliumiságukat, akkor igazán nem a zsidó-keresztény kapcsolatok kerülnek kockára, hanem a becsületesség maga. Imádkozzatok, hogy a hívők megtanulják, hogyan járjanak a hívők egyenességben a hitüket illetően, anélkül, hogy megfélemlítenék őket, ahogyan szeretettel viszik el a zsidó népnek az evangéliumot a világon mindenütt!

„Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, a mely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek;

Sőt, a mennyiben részetek van a Messiás szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vígadozva örvendezhessetek.

Boldogok vagytok, ha a Messiás nevéért gyaláznak titeket; mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek Lelke, a mit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt…

Ha pedig mint a Messiás követője szenved, ne szégyellje, sőt dicsőítse azért az Istent.

Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán: ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végök, a kik nem engedelmeskednek az Isten evangyéliomának? És ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös?” (1 Peter 4:12-18).

„Csakhogy a Messiás Örömhíréhez méltóan viseljétek magatokat, hogy akár oda menvén és látván titeket, akár távol lévén, azt halljam dolgaitok felől, hogy megállotok egy lélekben, egy érzéssel viaskodván az evangyéliom hitéért;

És meg nem félemelvén semmiben az ellenségek előtt: a mi azoknak a veszedelem jele, néktek pedig az üdvösségé, és ez az Istentől van.

Mert néktek adatott az a kegyelem a Krisztusért, nemcsak hogy higyjetek ő benne, hanem hogy szenvedjetek is ő érette:

Ugyanolyan tusakodástok lévén, a milyent láttatok én nálam, és most hallotok én felőlem.”

(Fil.1:27-30).

Imádkozzatok az izraeli messiási közösségért is. Időről időre a zsidó hívők között is lődöz az ellenség nem-zsidók elleni rasszizmusának; az Istenség természetének tagadásának (különösen Jesua Istenségének); a törvénykezés számos formájának, a vallásosság és a nőkkel szembeni negatív magatartásnak nyilaival. Imádkozzatok, hogy Isten meggyógyítson bennnünket, ahol erre szükségünk van, és hogy megoltsuk az ellenségnek ezeket a gonosz nyilait.

Back To Top