Skip to content

Malcolm Hedding szolgálata az Izrael Kongresszuson 2009.05.01-03. II. rész

Ismerjük Dániel történetét, a nagy prófétáét, az utolsó idõk prófétájáét. Akinek a szavai még a mai napig is annyira valóságosak. Õ elkezdett még ott Babilóniában Istenhez kiáltani, mert ismerte Isten tervét. Olvasta Jeremiás könyvét, és tudta, hogy a hetven év lejártával Isten ígérete az, hogy visszaviszi a népét. A 9. fejezet tanúsága szerint elkezdett imádkozni ezért. Közbenjárt és böjtölt. Megalázta magát a népért Isten elõtt. És Isten elindította az ébredést, megújulást, új vezetõket hozott elõ a népbõl, Isten nagy elöljáróit. Nehemiást, Ezsdrást, Zorobábelt, Aggeus prófétát. Isten elkezdett beszélni a zsidó emberekhez, és elkezdõdött a hazatérés a számûzetésbõl. Elkezdték újjáépíteni Jeruzsálem városát. Újjáépítették a templomot. Isten jelenlétében voltak, hallották Isten Igéjét, és a Szellem betöltötte õket, közvetlenül Isten jelenlétében álltak. Levették a cipõjüket, Isten megáldotta õket, helyreállította õket, csodálatos dolgokat cselekedett közöttük, prófétákkal segítette õket. Befejezték a templomot, mely ott hirdette a dicsõséget és kegyelmet. Mert Isten jóságos volt.

De aztán négyszáz évvel késõbb Izrael ismét felhúzta a cipõjét. És az õ dédunokáik dédunokája megjelent, a názáreti Jézus. Az övéihez jött, de az övéi nem fogadták be. Mert rajtuk volt a cipõjük. Jézus sírt értük, sírt Jeruzsálem városáért, és megmondta nekik: ’Mivel nem értettétek meg békességre vezetõ dolgaimat (az Istennel való kiengesztelõdéshez szükséges üzenetet), pusztán hagyatik néktek a ti házatok.’ És Izrael népének ismét ki kellett mennie a földjérõl egy majdnem kétezer éves számûzetésre. Mert rajtuk volt a cipõjük. Jézus mondta a János könyvében: „Ok nélkül gyûlöltek engem.” És elkövetkezett Izrael leghosszabb számkivetése. A Biblia azt mondja Mózes III. könyvének 26. fejezetében, ahol Izrael hosszú története van elbeszélve minden rettenetes következménnyel, hogy amikor szét lesznek szóratva minden nép között, Isten meg fog emlékezni az Õ Ábrahámmal kötött szövetségérõl. Isten meg fog emlékezni a földrõl, és visszahozza az Õ népét. A földre, amelyet megígért nekik. A földre, amelyet nekik adott örökkévaló tulajdonukként. A mi idõnkben, 1948-ban Izrael nemzetét helyreállította. A történelem törvényszerûségei ellenére. Ha az Egyesült Államok ma szavazna, nem lenne Izrael. Ha az egész világ szavazna e kérdésben, nem lenne Izrael. Ha az Európai Unió szavazna, nem lenne Izrael.

De Sion felemeltetésének ideje mégis elérkezett. Semmi nem állhat ellen Isten szándékának. Egyáltalán semmi. Õ csodálatos Isten, hatalmas Isten, erõs Isten, nincs olyan uralkodó, aki ellenállhatna Neki. Sion felemeltetése elérkezett. Isten rendkívüli dolgot cselekedett, visszavitte népét úgy, hogy rajtuk volt a cipõjük. De megmondta, hogy ezt fogja cselekedni. Az Igében az áll, amit tett, és mi tanúi vagyunk ennek korunkban. „És fölveszlek titeket a pogányok közül, s egybegyûjtelek titeket minden tartományból, és beviszlek titeket a ti földetekre. És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságtoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket.
És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kõszívet testetekbõl, és adok néktek hússzívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megõrizzétek és betöltsétek. És laktok azon a földön, melyet adtam atyáitoknak, és lesztek nékem népem s én leszek néktek Istenetek.” (Ezékiel 36, 24-28 – Károli ford.)Ez itt egy érdekes rendelkezés. ’Vissza foglak hozni benneteket, és ha a földön lesztek, tisztára moslak benneteket. Leveszem a cipõtöket. Új szívet adok nektek, és új szellemet.’ Ez az újszövetség. Halleluja. Visszahozlak benneteket Magamhoz. És itt Jézust magát kell érteni. ’Ha kibékültök Velem, akkor lakhattok az egész földön, amit adtam nektek.’ Tehát az irányelv, amit Józsuéval kezdett meg, még mindig érvényes. ’A föld örökre a tiéd, de ha élni akarsz rajta örökké, akkor vedd le a cipõdet, metéld körül a szívedet, térj vissza hozzám. Akkor lakhatsz e földön.’ Drága barátaim! Ma Istennek két lehetõsége van Izraellel szemben. Vagy ismét számûzetésbe kell vezetnie õket, vagy meg kell mentenie õket. Két választás létezik. Számûzetés, vagy megváltás. Nem szükséges elmesélnem mi történik ma Izraelben. Lázadásban vannak Isten dolgaival szemben. Istennek két választási lehetõsége van. Kivezetlek benneteket, vagy megváltalak. De ma reggel elmondhatom nektek, hogy meg fogja menteni õket. Halleluja. Ez az, amit az Igéje mond. Visszaviszlek úgy, hogy rajtad lesz a cipõd, megtisztítlak, és lakni fogsz a földeden. A nagy kérdés az, hogyan fogja ezt Isten megtenni? Hogyan veszi le a cipõt Izraelrõl? Úgy gondolom, hogy az is nagy probléma számára, hogy a ti cipõtöket levegye, és az én cipõmet. Pedig mi azt állítjuk, hogy szeretjük. Mégis mindenkin van cipõ, mindenhol. Hogyan fogja megtenni ezt? A Biblia azt mondja, és mi is azt mondjuk nagy átérzéssel és fájdalommal: ’Átvezeti õket nyomorúságokon.’ Lapozzunk Hózseás könyvének ötödik fejezetéhez. Itt a Messiás beszél, ugyanezt a részt idézi Péter a Cselekedetek könyvében. „Mert olyan leszek Efraimnak, mint az oroszlán, és Júda házának, mint az oroszlán-kölyök. Én, én szaggatom szét; elmegyek, felkapom, és nem lesz, a ki megszabadítsa! Elmegyek, visszatérek helyemre, mígnem megismerik, hogy vétkeztek, és keresni fogják az én orczámat. Nyomorúságukban keresnek majd engem!” (Hózseás 5, 14-15 – Károli ford.)   ’Vissza fogok térni a helyemre. Én vagyok Júda oroszlánja. Vissza fogok térni Izraelbe. Olyan leszek Júda számára, mint egy fiatal oroszlán. Szét fogom tépni õket, és elmegyek. Imé a ti házatok pusztán hagyatik. Majd vissza fogok térni a dicsõség jobbján.  Nem jövök vissza, amíg a vétküket nem vallják meg, amíg nem vallják meg azt, ki vagyok. És õk ezt meg fogják tenni’ – mondja Õ a nyomorúságuk alatt. Drága barátaim, felfigyeltetek-e már valaha a rendkívüli tényre, hogy a Biblia Istene visszavitte az Izraelt az õsi hazájába. És utána belevetette õket a soha véget nem érõ halálba, szenvedésbe, nehézségekbe?! Jeruzsálem egyik részén élek, amit Szentföldnek hívnak. Ez egy külvárosi rész. Nem a hatalmas épületekben lakom, hála Istennek, hanem közvetlenül mellettük. De csodálatos kilátásom van az egész városra. A teraszom gyönyörû, és ha reggel kimegyek, látom az egész város horizontját. Ez hihetetlen, alig visszaadható. De velem szemben, nem túl messze a völgyben, van egy keresztezõdés. Pet keresztezõdésnek hívják. Csak néhány éve egy kisgyerekekkel teli buszt, zsidó gyerekekkel teli buszt egy öngyilkos merénylõ a levegõbe repített. A kis kezeik, és fejeik az utcán gurultak, a húsuk a fákon lógott, és ez egy szörnyû dolog volt. Tegyük fel a kérdést. Isten szabadságon volt? Az ördög nagyobb és erõsebb? Mi történik itt? És ezt be lehet szorozni országszerte történt események tömkelegével. Egy nap elmentem a mosodába, ismerem ott a hölgyet, aki egy nagyon kedves francia zsidó nõ. Amikor bementem, szó szerint könnyekben tört ki, és a karjaimba hullt, és azt kérdezte: „Mi lesz velünk? Az egész világ gyûlöl minket. Nincs hova mennünk…”Drága barátaim! Isten leveszi a cipõt. Ez szívszorító, rettenetesen fájdalmas, és ezt borzasztó látni. De éppen az elmúlt évben Izrael nem tudott háborút nyerni. Az elõzõ háborút sem nyerte meg. A Hamasz ismét helyreállt. Még erõsebb, mert most már a Nemzetközi Közösség tárgyalásokat folytat a Hamasszal. Ezzel pedig elismerte. Ismét rakétákat lõnek ki Izrael déli falvaira. Isten szabadságon van?
Drága barátaim! Napjainkban a szemünk elõtt Izraelben a Biblia Istene kibontakoztatja a nyomorúság útját. Visszahozza az embereket Magához, visszaállítja õket a sarokkõre. Hányan gondolják közületek úgy, hogy Istennek érdeke Izrael megmentése? Mindennek a helyreállítása, ami a Szentföldhöz tartozik? Nem követelhetitek, hogy Izrael bírja az egész földet, amit Istentõl kapott, anélkül, hogy ennek szellemi feltételei fennállnának. Ha ezt teszitek, akkor politikai cionisták vagytok, nem biblikus cionisták. Izrael soha többé nem lesz számûzve. De a Biblia Istene magához vonja õket. Isten egy biblikus cionista, nem egy politikai cionista. Ez az üzenet, amit adott Józsuénak. Ha Izrael népe kibékül Vele, és Isten ígérete szerint az egész Izrael megmenekül, akkor kiönti a könyörület és kegyelem szellemét, és õk rá tekintenek arra, akit átszegeztek. (Zak 12,10) Ez egy csodálatos ígéret Izrael nemzetének megszabadítására. ’Visszahozlak benneteket, az országokból, ahová szétszórtalak benneteket, és tiszta vízzel hintelek meg benneteket, új szívet, és szellemet adok. És akkor lakni fogjátok az egész földet, amit adtam nektek.’ Csodálatos ígéreteink vannak Istentõl, de most ebben az átmeneti idõszakban élünk. Amikor annyi megpróbáltatás van, annyi szenvedés és annyi nyomorúság…..folytatás következik

Back To Top