Skip to content

Magunkról

A Dániel Csoport a Keresztény Segítség Hídja Alapítványon belül működő felekezetközi munkacsoport.

Kezdeményezésünk gyökere 2000 decemberére nyúlik vissza. Az Izrael földjén kiújuló intifada magyarországi média-visszhangja késztetett bennünket arra, hogy felkeressünk több keresztény közösséget és gyülekezetet azért, hogy közös állásfoglalásra hívjuk őket biblikus meggyőződésünk alapján az Isten választott népe melletti kiállásra. A megszületett közös nyilatkozatot eljuttattuk Izrael Állam magyarországi nagykövetségére. / (English version)

Közös fellépésünk üzenet kívánt lenni nemcsak Izrael államának, hanem a magyarországi zsidó közösség, a keresztények és a magyar társadalom számára is.

Hisszük, hogy Izrael népének összegyűjtésével az üdvtörténet egy új szakaszába léptünk. A Szentföldre való visszatérés számunkra jel, hogy Istennek az Izrael számára adott próféciái és ígéretei beteljesedőben vannak.

“Jelt ad a nemzeteknek, és összegyűjti Izráel szétszórt fiait, egybegyűjti Júda elszéledt leányait a föld négy széléről.” Ézs.11,12.

Mi, a csoport tagjai elköteleztük magunkat, hogy keresztény értékrendünk alapján a kiengesztelődés folyamatát szolgáljuk a kereszténységen belül és a magyar társadalomban: a hazai zsidóság és Izrael irányába. Hangunkat, mint “kiáltó szó” szeretnénk hallatni, az Úr eljövetelének útját készítve:

“Azokban a napokban megjelent Keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában: Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!”

Mert ő volt, akiről Ézsaiás próféta így prófétált: “Kiáltó hangja szól: a pusztában készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit.”Mt 3, 1-3.

“Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az ÚRnak! Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek! Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá! Mert megjelenik az ÚR dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az ÚR maga mondja ezt.” Ézs:40,4-5.

Nemzetünkért érzett felelősségünk indított arra bennünket, hogy Dániel példáját követve bűnbánattal teli megtérésre hívjuk az ország kereszténységét a zsidósággal szemben elkövetett bűnök miatt: ezért azon munkálkodunk, hogy a kiengesztelődés Isten által bemutatott útján lebontsuk azokat a közbevetett falakat és téveszméket, amelyek a magyar társadalmon belül Isten jó híre terjedésének gátjai. Magyarország ébredésének egyik kulcsát látjuk Ábrahám népének áldásában.

“Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.” 1 Móz 12,13.

Arra törekszünk, hogy e küldetésben a különböző keresztény felekezeteket, közösségeket összefogó erő legyünk. Nem politizálni szeretnénk, hanem a hívők őrállói, prófétai és papi szolgálatát kívánjuk betölteni. (Ez 3,17-19.,1 Pét 2,9). Úgy látjuk, ha ezt nem tesszük, felelősségünkkel nem élve, mi is vétkezünk.

Figyelemmel kísérjük, hogy a közéletben egyre élénkebben jelenik meg az igény, hogy szembenézzünk történelmi múltunkkal.

Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy népünk ebben a folyamatban a bibliai hit erkölcsi, szellemi alapjain és a bűnbánat és megbocsátás kegyelmét megragadva megtalálja a megújulás útját.

E történelmi megtisztulást keresve tartjuk szükségesnek, hogy nemzetünk, kormányzati szerveink, egyházaink és civil szervezeteink felismerjék, milyen szerepet játszottak a magyar zsidóság 1944-es tragédiájában. Arra törekszünk, hogy feltárjuk, milyen eszmék és késztetések vezethettek e tragédiához, hogy az a jövőben soha meg ne ismétlődhessen.

A Szent Írásokból példát látunk arra nézve is, hogy múltunk meghatározója lehet jelenünknek:

“Dávid idejében egyszer éhínség volt három egymást követő évben. Amikor Dávid kérdést intézett az ÚRhoz, ezt mondta neki az ÚR: Saul miatt és vérengző házanépe miatt van ez, mivel megölette a gibeóniakat.” 2 Sám 21,1.

Több helyen láthatjuk a Szent Írásokban és a történelem során egyaránt, hogy Isten a nemzeteket Izraelhez való viszonyuk alapján is megítéli.

“Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.” Mt 25,32.

“A király pedig így felel majd nékik: Bizony mondom nektek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” Mt 25,40

Úgy tapasztaltuk, hogy országunkban, szemben más európai nemzetekkel, nem történt még egységes, mélyreható szembenézés és katarzis-szerű megtérés a múltban a zsidóság ellen elkövetett bűnökből.

Ezért a megbékéltetés szolgálatát akarjuk végezni és a múlt feltárása mellett alkalmakat, lehetőséget teremteni a történelmi kiengesztelődés létrejötte érdekében.

“Az igazságosság felmagasztalja a népet, a bűn pedig gyalázatára van a nemzeteknek”. Péld.14,34.

Tevékenységeink:

  • Teológiai műhelymunka (Izrael és a zsidóság megítélésével kapcsolatos tévedések, hibás hagyományok, beidegződések feltárása)
  • Zsidó-keresztény párbeszéd kezdeményezése, vallási, társadalmi témakörök szerint
  • Aktuálpolitikai eseményekre reagálva állásfoglalások kiadása
  • A kiengesztelődés szolgálata események megszervezése által
  • Internetes oldal működtetése.

Céljaink elérésének érdekében nyitott és őszinte kapcsolatra és párbeszédre törekszünk a zsidóság minden irányzatával, (a Jézusban hívő zsidó közösségeket is beleértve), és minden keresztény közösséggel egyaránt.

A Keresztyén Segítség Hídja Közhasznú Alapítvány kiemelten fontosnak  tekinti a múlt hiteles feltárását, elősegítve a sérelmeket szenvedett  embertársaink belső gyógyulását, amely egy felől alapja a megbékélésnek,  másfelől pedig segíti a fájdalmat okozókat a morális felelősség  felismerésében, ennek minden következményeit vállalva.

A Dániel Felekezetközi Munkacsoport látásával, munkájával, az általa felvetett célokkal több magyar keresztény/keresztyén gyülekezet, szolgálat vagy személy ért egyet és támogatja. Nevüket közreadva keressük azokat, akik akár közösségi, akár egyéni szinten egyetértenek velünk és szívesen csatlakoznak ehhez a névsorhoz.

Bárka Baptista Gyülekezet

Soproni Evangéliumi Gyülekezet

Christian Friends of Israel

Fogarasi Gábor református lelkész

YWAM (Fiatalok Küldetéssel)

Segítség az Élethez Alapítvány

Immánu-El Közösség/Pécs

 

 

[ Jelentkezés a Dániel Csoport támogatói közé ]

Back To Top