Skip to content

5. A Későbbi Templom (B.Berger: Dávid Sátora 5.)

Szeretném megnyitni most a Bibliát Haggeus könyvénél, mert van egy kép Haggeus könyvében, és van egy kép Zakariásnál is, amelyeknek Isten házához van köze, amely az utolsó idõkben fog felépülni.

A hetedik hónap huszonegyedik napján így szólt az Úr igéje Haggeus próféta által. (Haggeus 2,1.)

Haggeus a Sátorok ünnepének utolsó napján kapja a kijelentést. Ugyanaz a nap ez, mint amirõl a János 7 beszél, a 37-39es versek, az ünnep nagy és utolsó napjáról. Ekkor beszél Jesua arról, hogy a benne hívõknek bensõjébõl élõ vizek fognak felfakadni. Haggeus is ugyanezen a napon kap kijelentést Istentől. Mert ígéretet tettem néktek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és lelkem köztetek marad. Ne féljetek! Így szól a Seregek Ura: Még egy kevés idő és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet. Megrendítek minden népet, és elhozzák kincseiket a népek, ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel, — mondja a Seregek Ura. Enyém az ezüst és enyém az arany, — így szól a Seregek Ura. Nagyobb lesz e későbbi templom dicsősége, mint a korábbié volt, mondja Seregek Ura, és ezen a helyen békességet adok! —így szól a Seregek Ura. (Haggeus 2,5-9.)

Haggeus prófétai módon beszél egy templomról, amely fel fog épülni. Azt hiszem, Isten újszövetségi házáról van itt szó. Mert tudjuk, hogy az Ezsdrás és Nehémiás idején épült második templom, amelyet később Heródes valamilyen építészeti remekké próbált tenni, nem rendelkezett Salamon templomának szellemi dicsőségével.

Emlékezzünk arra is, hogy amikor a Szövetség Ládáját a Szentek Szentjébe vitték Salamon Templomában, Isten dicsőségének felhője betöltötte a Templomot, olyannyira, hogy a papoknak ki kellett mennie, nem tudtak megmaradni Isten dicsőségében. Ilyen soha nem fordult elő a Második Templomban. Az egyetlen dolog, amit erről a Második Templomról elmondhatunk, hogy Jézus valószínűleg szolgált a Templom tornácain. Haggeus itt egy olyan templomról szól, amely telve lesz Isten dicsőségével. Egy másik kulcs a megértéshez abban található, amikor Haggeus ezt mondja:

Még egy kevés idő és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet. (Haggeus 2,6.)

A próféta azt is látja a kijelentésben, hogy ez a második templom megrázó időkben fog felépülni, amikor a világ minden népe megrázatik. A Jelenések könyve az egyetlen hely a Bibliában, amely megfelel ennek. Olyan világot ír le, amikor e Földet kozmikus megrázkódtatások érik. Egy ilyen időben építtetik meg a második ház annak teljességében. Tehát valami olyasmiről beszélünk, aminek az „utolsó napokhoz” van köze. Az Úr második eljövetele előtt fog ez a ház megépülni.

Ami minket, a Messiás testét illeti itt, Izraelben, tudjuk, hogy még nem járunk annak teljességében, hogy kiábrázoljuk a nemes olajfát! Még nem nőttünk fel Isten apostoli, prófétai népévé itt Izraelben. De úton vagyunk! Istennek még nagyon sok mindent kell elvégeznie közöttünk. De ahhoz, hogy a vadolajfa ágak beoltathassanak, nekünk is el kell foglalnunk azt a helyet, amikor teljességgel befogadunk titeket, a nemzetek gyülekezetét, amikor ti is elfoglaljátok az isteni rend szerinti helyeteket, amikor ti is apostoli és prófétai néppé lesztek. Ezért nektek is imádkoznotok kell. Azért, hogy mi is minél előbb elfoglaljuk ezt a helyünket itt, Izraelben. Mindez természetesen a legszorosabb mértékben összefügg a Szent Szellem kiárasztásával, de arra is szükség van, hogy kiformálódjon egy edény, amibe, amire kiáraszthatja Isten az ő Szellemét. A Szent Szellem mindent megad, amire szükségünk van, de az edénynek, egy megtestesült, látható, tapintható módon létező edénynek, a messiási Izraelnek ki kell formálódnia ahhoz, hogy a vadolajfa ágai, akárkik is legyenek azok – hitem szerint ők a népekből ujjá születettek szent maradéka, akiknek nevük be van írva a Bárány Életkönyvébe – beoltathassanak. Nem számít, hogy honnan jönnek, a gyülekezet mely részéből, áramlatából. Számosan lesznek, akik a történelmi egyházakból jönnek! Számosan közülük, akik ujjá születtek, ismerik az Urat és akiket az Úr is ismer! Együtt hozzuk létre Istennek ezt az egyetlen háznépét.

De, ahogyan már említettem, ki kell formálódnia a nemes olajfának is ahhoz, hogy a nemzetek beoltathassanak, és részeivé váljanak. Ez pedig már formálódóban van Izrael földjén!

Szeretném a Jelenések könyvének egy versével zárni a tanításom:

Hanem azokban a napokban, amikor megszólal a hetedik angyal trombitájának szava, beteljesedik az isten titka, ahogyan hírül adta azt szolgáinak, a prófétáknak. (Jelenések 10,7)

Közvetlenül a hetedik trombitaszó előtt azt olvassuk, hogy e világ királyságai a mi Urunké és az ő Messiásáé lettek. Tehát közvetlen a hetedik angyal megszólalása előtt Isten titka bevégeztetik. Hiszem, hogy amiről most itt beszélünk: ez Istennek ama titka.

Máshogyan úgy rajzolhatnánk le Istennek azt a Házát, amelyet majd megépít, hogy a Messiás Menyasszonya.

Elkészült a Menyasszony. Mert el kel készülnie az Úr második eljövetele előtt. Készen kell lennie, hogy üdvözölje őt! És mindaz, amiről szóltam e végső célban teljesedik ki: hogy elkészülhessen a menyasszony! Ez Illés próféta szolgálata: arról szól, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítja, és a fiak szívét az atyákéhoz. Egy legalapvetőbb szinten az „atyák” nem más, mint Izrael népe. Mert mi voltunk a kezdetkor, mi adtuk nektek az evangéliumot. Hosszú évszázadokon át zsidók és a nemzetek egymástól szeparáltan éltünk. Isten sohasem akarta ezt a válást. Ám az emberi bűn útjai miatt, és azért, ahogyan az Ellenség félrevezetett minket, szétváltunk.

Tehát ami az apostoli időkben úgy kezdődött, mint Dávid Sátora, eddig még nem érte el a történelemben kiteljesedését. Majd 2000 év egyháztörténelem kettészakította fejlődését. És most, az idők végén, a hetedik harsona megfújása előtt látjuk, hogy Isten elkezdett egy helyreállítást. Látnunk kell ezt, hordoznunk kell a szívünkön, és kérnünk kell a Szent Szellemet, hogy mutassa meg valóságos, gyakorlati módon a számunkra, mit is jelent mindez. Mert fizikai és szellemi valóságról egyszerre beszélünk, nem elszellemiesített dolgokról. Mi magunk, az ember is test, lélek és szellem mindaddig, amíg itt élünk a Földön. Ezt a hármas természetet a gyülekezetnek is tükröznie kell. Imádkoznunk kell ezért és az Úr elé vinnünk.

Engednünk kell, hogy Isten ránk tegye ennek terhét. És talán azt is mondhatjuk, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy győzedelmesek legyünk ezekben az utolsó napokban, hogy a hívő Izrael és a nemzetek valóságosan és igazán eggyé legyünk, összeköttessünk egymással.

És felhangzik a dicséret kiáltása, ahogyan meglátjuk megtestesülni, amint Isten háza megtelik az Úr dicsőségével! És az imádat kiáltása, amihez hasonlót még sohasem hallottunk ezen a Földön! Tehát örülnünk kell afelett, amit Isten elkezdett közöttünk munkálni, de még út áll előttünk, imádkoznunk kell, nekünk itt Izraelben és nektek is a nemzetek között, hogy Isten Szent Szelleme vezessen és irányítson minket. Ahhoz pedig, amit ő mutat, hűségesnek, és engedelmesnek kell lennünk, hogy Isten háza valóban felépülhessen, hogy Jézus valóban eljöhessen és felállíthassa trónját Jeruzsálemben és minden nép között még eljövetele előtt!

Back To Top