Skip to content

Malcolm Hedding második előadása az Izrael Kongresszuson 2009.05.01-03. I. rész

Ott akarom folytatni, ahol tegnap abbahagytam. Kérlek benneteket, lapozzatok Dániel könyvének 11. fejezetéhez:
„És a kik gonoszul cselekesznek a szövetség ellen, azokat hitszegésre csábítja hizelkedésekkel; ellenben az Istenét ismerõ nép felbátorodik és cselekeszik. És a nép értelmesei sokakat oktatnak, de hullanak fegyver és tûz miatt, fogság és rablás miatt napokig. És miközben elhullanak, megsegíttetnek kicsiny segítséggel, és sokan csatlakoznak hozzájok képmutató beszédekkel. És elhullanak az értelmesek közül is, hogy megpróbáltassanak, megtisztíttassanak és megfehéríttessenek a vég idejéig; mert a rendelt idõ még hátra van.” (Dán 11, 32-35) Azt hiszem, hogy a megprédikált napok azok, amelyeket ma élünk. Köszönjük meg az Úrnak, hogy van egy népe és egy mozgalma, amelyik érti Isten szándékait Izraellel kapcsolatban. Azt mondhatjuk, hogy Isten szándékai Izrael újbóli életre hívásával a következõk: Mindenekelõtt, hogy az egyetlen igaz Isten kinyilatkoztassa Magát a világ számára. A rómaiakhoz írt levélben azt mondja Pál apostol, hogy a zsidó nép legfontosabb feladata, hogy Isten Igéjének hatalmát képviseljék, és védelmét ellássák.  Azt is mondhatjuk, hogy Izrael Jézusért áll fenn. Ez azt jelenti, hogy Izrael adta a világnak Isten hatalmas megváltó mûvét a kereszthalállal.
Ez csodálatos dolog. Megköszönjük ezt Neked ma, Uram.

Jézus egy zsidó, Júda törzsének oroszlánja. Izrael népe közül jött hozzánk. Meghalt a kereszten, hogy megváltson minket. Itt vagyunk ma újjászületve, és betöltekezve Isten Szellemével, mert Izrael Jézusban ajándékot adott nekünk. Természetesen Izrael azért is fennáll, hogy demonstrálja a világnak a világosságot, amelyet kisugárzott, és amelyet odaadott neki. Benjamintól tegnap arról hallottunk, hogy hogyan lehetne Izrael szent nép, egy papság, emberek, akik kisugározzák Isten szándékát, akik továbbadják üzenetét. Győzelmeken és kudarcokon keresztül Isten elérte ezt. Isten a szándékait az egyházban is így valósítja meg. Amikor a világban utaztam, hallottam, hogy sok ember szidja az egyházat, rendre utasítja az egyházat és lekicsinyli. De ma el szeretném nektek mondani, hogy a történelem a végére ér, és az egyház tanúbizonysága meglesz, és győzni fog. Minden gyengesége ellenére, minden hibája ellenére a Biblia azt mondja, hogy győzedelmeskedni fog. Ugyanúgy, mint Izrael – minden gyengesége, minden hibája ellenére ki fogja szórni a világra azt a fényt, ami adatott neki. Köszönjük ezt Uram. Áldunk ezért ma Téged. Azt hiszem, végül elmondhatjuk, hogy Izrael fennállásának célja, hogy Isten átvigye a nagy Messiási korba, ahol a Messiás uralkodik. Isten el fogja végezni Izrael népének szellemi helyreállítását. E miatt vannak napjaink nagy konfliktusai. De nem csak korunk konfliktusai, hanem a mindenkori konfliktusok is. Mert ez Isten Királyságának a győzelme. Hiszen jön Izrael népének ideje, jön a zsidó nép ideje. A zsidó királyság és uralom teljes elérkezése. Benjamintól tegnap hallottuk, hogy a tanítványok megkérdezték Jézustól: ez az az idő, amikor helyreállítod Izrael Királyságát? Jézus soha nem tagadta, hogy ez meglesz. Azt mondta, el fog jönni, és az Atya tudja, hogy melyik napon. De ti menjetek ki a világ minden részére, és hirdessétek mindenkinek az Isten evangéliumát. A nap el fog jönni, és Sionon keresztül fog eljönni ez a királyság. Mi tanúi vagyunk e napok kezdetének. Mi láttuk, és tanúi vagyunk Isten népének fizikai helyreállítására. És most láthatjuk a szellemi helyreállítás első gyümölcseit. Milyen hihetetlen napok ezek! Próféták, tanítók, igehirdetők vágytak rá, hogy lássák e napokat. És a mi időnkben érkeztek el. Ez hihetetlen kiváltság! De nagy felelősséggel is jár. El szeretném nektek mondani ezen a reggelen, hogy Izrael helyreállításának e folyamata olyan hatalmas konfliktusokat fog kirobbantani, amelyeket világ még nem látott. Mert ezek tetőpontja a Király visszatérése lesz. Ha az Olajfák hegyére helyezi a lábát, az ördög hatalma és befolyása véget ér. Ha ez igaz, akkor meg kell értenünk, hogy a világ minden embere közül a zsidó emberek a sötétség legfőbb célpontjai. A sátán meg akarja állítani a helyreállítás folyamatát. Mert tudja, hogy az ideje rövid. Ha a zsidó nép szellemileg helyreáll, akkor Jézus visszatér. És az ő befolyása és hatalma véget ér. Ezért nem húzódik vissza csendesen. A Jelenése könyve azt mondja, hogy János látott három olyan tisztátalan szellemet, mint a békák, amelyek az egész világra kiküldettek. A sárkány és a fenevad szájából jöttek elő, és minden népet hívtak Izrael ellen. Egy utolsó kísérletet tettek a zsidó nép megsemmisítésére. És ez elvisz minket a ma reggeli mondanivaló lényegéhez. Nekünk van egy láthatatlan szellemi ellenségünk, amit nem szabad lebecsülnünk. Az ellenség ma reggel is dolgozik. Ez egy hatalmas erő. Nem hatalmasabb, mint Isten, de nekünk nem szabad lekicsinyelni a démoni valóságot. Az Efezusi levélben Pál ír róluk:

„Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.” (Ef 6, 11-12.)

Back To Top