skip to Main Content

Malcolm Hedding második előadása az Izrael Kongresszuson 2009.05.01-03. II. rész

Alapvetõen két szellemi hatalmasság, démoni erõsség van, amelyek ellenállnak Izraelnek, és a Gyülekezetnek. Az egyik a pusztítás hatalma, a másik a megtévesztés hatalma. A kezdetek kezdetétõl a Biblia figyelmeztet erre a két hatalmasságra. Látjuk a pusztítás hatalmát a 83. zsoltárban:
„Isten, ne vesztegelj, ne hallgass és ne nyugodjál, Isten! Mert ímé, háborognak ellenségeid, s gyûlölõid fejöket emelik. Néped ellen álnok tanácsot gondolnak s védenczeid ellen terveket szõnek. Ezt mondják: Jertek, veszessük el õket, hogy ne legyenek nemzet, hogy ne emlegessék többé Izráel nevét!” (83. zsoltár 2-5)
Nagyon sok más Igehelyet is tudnánk találni, de itt a zsoltáros megragadja a pusztítás fejedelemségének lényegét, amely mindig egy dologra gondol: Izrael elpusztítására. És természetesen a Gyülekezet elpusztítására. Mert a Gyülekezet Izraelbõl jött ki, és a csodálatos olajfának része. Ez tehát a pusztítás hatalma.

A másik a megtévesztés fejedelemsége. Mózes V. könyvének 13. fejezetében látható a hamis próféta, az Antikrisztus fejedelemsége. Az Antikrisztus szó nem feltétlenül azt jelenti, hogy Krisztus ellen, hanem másik Krisztust is jelent, amely aztán Krisztus ellen megy. Egy másik út Isten követésére, egy másik út Isten szolgálatára, ez a megtévesztés hatalma. Jézus felismerte, hogy ez fog Izraellel történni. A János evangéliuma 5. fejezetében mondja: „…ha más jõne a maga nevében, azt befogadnátok.” (Jn 5, 43b) János elsõ levelében figyelmezteti a levél írója a Gyülekezetet, hogy az Antikrisztus jönni fog. Noha sok Antikrisztus jött az ideig is, akik félrevezették a Gyülekezetet. Akik elvitték a Gyülekezetet egy másik útra, hogy azon szolgálják Istent. Ezt látjuk napjainkban is. Õk két nagy hatalmasság. Vizsgáljuk meg õket jobban. A pusztítás hatalmának lényegében az a célja, hogy megsemmisítse Isten tervét Izraellel. Istennek hála, a sötétség hatalma nem mindentudó, nem mindenhol jelenlevõ, nem mindenható. De hisz abban, hogy meg tudja hiúsítani, vagy meg tudja semmisíteni Isten szándékát a zsidó nép elpusztításával. Ezt láthatjuk a történelem menetét szemlélve. Látunk nagy hatalmakat, amelyek egyes idõszakok nagy birodalmai voltak. Ezekrõl a birodalmakról hallunk a Dániel második fejezetében is. E birodalmak királyságairól, amelyek Izrael ellen lettek felállítva, egészen Egyiptomig visszatekintve. És a Jelenések könyve 12. fejezetében azt mondja János apostol, hogy nézd Izraelt, az asszonyt, aki „a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az õ fejében tizenkét csillagból korona” (Jel 12,1).
Menjünk vissza Mózes elsõ könyvének 37. fejezetéhez, ahol Józsefnek álma olvasható az apjáról, és az anyjáról – a napról, és a holdról; és a tizenegy testvérérõl, – akik a csillagok. Ez Izrael népe.
Õ ad, akar életet adni egy fiúgyermeknek. Izrael Jézusért áll fenn, a történelem nagy konfliktusai a Fia miatt vannak.
És megjelenik egy másik jel az égen, egy nagy sárkány, és a terhes asszony elé áll, és el akarja pusztítani õt, meg akarja ölni a Fiát. Ez a pusztítás fejedelemségének a szellemi harca. Látjuk, hogy az imperializmus, a fasizmus, a kommunizmus, a nácizmus, a humanizmus, és most a radikális iszlám a pusztításnak ugyanazon hatalmai. Egy cél van: Izrael elpusztítása, és az élõ Isten Gyülekezetének elpusztítása. Ugyanazok a gyökereik.

Például a második világháború alatt Jeruzsálem muftija, egy radikális iszlám terrorista szövetséget kötött Hitlerrel azért, hogy pusztítsák el a zsidó embereket. És e hatalmasság arca ma Ahmadinejad. Hétrõl hétre és napról napra arra esküszik, hogy el fogja pusztítani Izraelt. Genfbe is elutazott, és felhívott a zsidó állam elleni fegyverkezésre. Néhány nappal ezelõtt a Jeruzsálem Post új Hitlernek nevezte el. Ez teljesen igaz. Habár egy hírem van számára: ha el szeretné törölni Izraelt a föld színérõl, akkor elõször Istent kell a trónjáról letaszítania. És ezt nem teheti meg. Halleluja!
De ez a konfliktus valóságos. Ez a pusztítás harca. Dániel könyvének 11. fejezete beszél egy Antikrisztusról. Ahmadinejad nem az Antikrisztus, de antikrisztusi. Egy Antikrisztust hirdet, aki jönni fog, és akinek a filozófiája a dzsihád lesz, a háború. A filozófiája a pusztítás lesz. „És a király a maga tetszése szerint cselekszik és felfuvalkodik és felmagasztalja magát minden isten felett, és az istenek Istene ellen is vakmerõn szól, és szerencsés lesz, mígnem betelik a harag; mert a mi elhatároztatott, az végre is hajtatik. Nem gondol atyáinak isteneivel, nem gondol az asszonyok kedvenczével, és egy istennel sem; hanem mindennek fölibe magasztalja magát.
De a helyett tiszteli az erõdök istenét annak helyén; és azt az istent, a kit nem ismertek az õ atyái, tiszteli aranynyal, ezüsttel, drágakövekkel és becses ajándékokkal. És az erõdített városokban így teszen az idegen istenek nevében: a ki hódol, annak dicsõségét megsokasítja és sokak felett ad nékik hatalmat; a földet elosztja jutalom gyanánt.” (Dán. 11, 36-39)Ez a dzsihád istene, az erõdítmények istene, a háború istene. A Dániel könyvének 11. fejezetében ez a fejedelemség markában tartja Izraelt. Ez a pusztítás fejedelemsége, amely a Gyülekezetet is célba veszi. Tudjátok, hogy több keresztény halt meg a XX. században, mint az egyháztörténet bármely századában? Tudtátok ezt? Tudjátok, hogy kétmillió keresztény halt meg Szudánban? Kétmillió.
Hol volt az Egyház? Sehol… Mert alszunk!
Nagyon sok kapcsolatunk van Szudánnal, mert Isten szólt hozzám, és azt mondta: ’Ha globális kihatással vagy, akkor globális felelõsséged is van.’ Mi elértük, hogy globális kihatással legyünk. Elõzõ héten a feleségemmel, és a lányommal Dzsubában voltunk Dél-Szudánban. Segítettünk a dél-szudáni keresztényeknek. Kétmilliót öltek meg közülük. Nagyon csodálatra méltó emberek, akiknek kapcsolatuk van az égiekkel. Sokan közülük evangéliumi keresztények, és ha halljátok õket imádkozni, a szívetek összetörik. Megölték õket, a feleségeiket megerõszakolták, a gyermekeiket lemészárolta az ottani hadsereg. Kétmilliót öltek meg. A National Geographic magazin egy DVD-t adott ki róluk, személyesen láttam ezt. Az a címe, hogy ’Azt hisszük, hogy Isten elfelejtett minket.’ Azt hisszük, hogy Isten elfelejtett minket… Mert senki sem jött. Senki. Az egyház hallgatott. Nem is tudtak róla. Mert alszunk…!!

Csak három keresztény szervezet van Szudániában, Dél-Szudánban. Megpróbáljuk újra felépíteni az életüket, és felépíteni a templomaikat. De senki nem jön…
Világosságot kell kapnunk a Gyülekezetben a pusztítás hatalmára. Fel kell ráznia minket mindezeknek úgy, mint ahogy soha korábban. Ahogy tegnap mondtam, ez nem a gyõzelem vagy a vereség hangja, ez az éneklés hangja. Az ellenség azt akarja, hogy énekeljünk, énekeljünk, és csak énekeljünk addig, amíg mindent elvesztünk.

Gyermekkoromból emlékszem, hogy atlétikai sportversenyek voltak a középiskolák között. Nagyszerû vezetõje volt a szurkoló kórusnak az iskolában, olyan jó vezérszurkoló volt, hogy habár újra és újra megbukott, az iskola becsülte õt, mert kiváló vezérszurkoló volt.
Úgy emlékszem, 22 évesen járta ki a középiskolát. De ha felállt a lelátón, és meghallottuk a hangját a hangosbeszélõn, és lehajtotta a fejét a térdeihez, és elénekelt egy csodálatos dalt, – akkoriban a sportpályákon a „One mile race” címû dal ment, – négyszer, amíg körbementek a versenyzõk, és aztán elkezdte vezetni a szurkoló kórust, és az egész iskola felemelkedett, mindez nagyon izgalmas volt. A probléma csak az volt, hogy nyertünk a lelátón, de ha lenéztünk a pályára, a mi futónk hátul kullogott. Idõnként az az érzésem a gyülekezetben, hogy a lelátón nyerünk. Nagy gyõzelmek dalait énekeljük el, elmondjuk, milyen nagyszerûek vagyunk Jézusban, és legyõzzük a világot. De valóban meghódítjuk?
……….folytatás következik

Fel a lap elejére