Skip to content

Malcolm Hedding második előadása az Izrael Kongresszuson 2009.05.01-03. III. rész

Itt van a megtévesztés hatalma. A zsidók hitetlensége erõsíti a keresztény antiszemitizmust. Ez elképesztõ! Tegnap este hallottunk egy idézetet a tanítás utáni vitában. Olyan sokféleképpen hallottam már ezt az idézetet, néhány nappal ezelõtt a Yad Vashemben. A következõképpen fogalmazták meg: Minden követelmény alapja, amit a keresztények valaha a zsidókkal szemben támasztottak, Auschwitzban szertefoszlott. Hallottátok ezt? Minden követelmény alapja, amit a keresztények valaha a zsidókkal szemben támasztottak, Auschwitzban szertefoszlott. A sötétség hatalma felhasználta Jézus alakját, és az ördög tõre meggyilkolta a zsidó embereket. Megismétlem: A sötétség hatalma felhasználta Jézus alakját, és az ördög tõre meggyilkolta a zsidó embereket.
Ez rémisztõ. Ez az oka annak, hogy a megtévesztés fejedelemsége olyan erõs Izraelben. Az egyház segített neki, az egyház szolgálta õt. És nem tudjuk mindenre azt mondani, hogy az a hitetlen egyház volt. Nagyon sok emberrel találkoztunk az evangéliumi egyházakban, akik gyûlölik a zsidókat. És ha nem gyûlölik õket, akkor nem becsülik õket semmire.

Tegnap este láttuk, hogy a megtévesztés hatalmát a behelyettesítõ teológia tette naggyá.  De a szellemiség nemcsak Izraelben áradt szét, hanem napjainkban az egyházban is. A Biblia azt mondja, hogy két nagy jel lesz az utolsó idõkben Jézus jövetele elõtt: a nagy hitehagyottság, és az Antikrisztus eljövetele. Jézus elmondja, milyen lesz, ha az Ember Fia visszajön, hogy talál-e hitet a földön? Talál? Azt is mondta, hogy nagy elesések lesznek, és az én látásom az, hogy az evangéliumi hívõk, mint ti vagy én, egyre inkább egy szellemi senkiföldjére jutnak. Mint a legnagyobb egyházak Jézus Istenségét tagadják, a szûztõl születést nevetségessé teszik, elutasítják az Írás Szent Szellemtõl általi sugalmazását, elfogadják az alternatív szexuális együtt élési formákat, és megváltás különbözõ útjait. Ahogy egy evangéliumi vezetõ mostanában mondta, ha Jézus felvitte a keresztre a bûneinket, és helyettünk lett megbüntetve, akkor ez a világ legnagyobb gyermekekkel való visszaélése, amit a föld valaha látott. Ezek a valódi történések.
Drága barátaim! Jön az Antikrisztus. Ideje felébredni. Hogy van ez? Mindez megdöbbent engem. Az egyik országból a másikba utazom, az egyik gyülekezetbõl a másikba. Hogy van ez? Soha senki nem prédikál az Antikrisztusról. Egyre jobban megértjük, hogy nagy részek foglalkoznak az Írásban ezzel a témával. Mégis teljesen figyelmen kívül hagyjuk. Senki sem mond semmit. Senki sem próbál meg mondani valamit. Olyan, mintha egyáltalán nem foglalkoznánk ezzel a témával. Miért?
Drága barátaim! Az Antikrisztus jön. Az Antikrisztus szelleme szabadon lett engedve a világban úgy, ahogy még sohasem tapasztaltuk. Megfélemlíti a Gyülekezetet, és a világot megtéveszti. Szeretném nektek elmondani ezen a reggelen, hogy nagyon nehéz napok jönnek. Nehéz napok jönnek az egyházra és Izraelre. Nagy konfliktusok idõszaka, de egyben a megtisztulás napjai és a dicsõség és remény napjai. Készen kell lennünk, fel kell készülnünk. A Biblia azt mondja, hogy a menyasszony elkészíti magát. A Szent Szellemnek van egy sürgõs üzenete: hogy az Isten emberei legyenek készen.

Végezetül azt szeretném elmondani, hogy Isten keres, és Istennek szüksége van szellemi õrt állókra. Vannak szellemi õrt állók a zsidóság helyi gyülekezeteiben, és a nemzetek között.  A találkozás sátra a pusztában minden kellékével és áldozataival szellemi õrt állók által védve volt, papoktól, akik õrt álltak. A Biblia azt mondja, hogy mi papság vagyunk, szent nemzet. Jézus Isten papjaivá tett minket. Te az élõ Isten papja vagy az Isten Igéje szerint. És szellemi áldozatokat kell bemutatnunk, a dicsõítés és imádság áldozatát, de ehhez szükségünk van az imádság embereire, mert hatalmas fejedelemségekkel kell szembeszegülnünk. A megtévesztés szelleme kiáradt Izrael népére, és kiáradt az élõ Isten népére. Nem szabad lekicsinyelnünk ezt a harcot.
Testvérekre van szükségünk, akik a következõket teszik: erõteljesen hirdetik Jézus evangéliumát. Mert gyülekezeteket kell plántálnunk. A Cselekedetek könyvének Szent Szelleme valójában azért van, hogy gyülekezeteket alapítsunk.
Az Isten emberein megnyugvó Szent Szellem nagyszerû példája a gyülekezet alapítás összefüggésében jelenik meg. A nagy parancsolat, amit Jézus adatott, nemcsak az, hogy hirdessük az evangéliumot, hanem tegyük õket tanítvánnyá, és vigyük be õket Isten házába, az olajfába oltassanak be, a tiszta zsidó gyökerekbe. Arról van szó, hogy gyülekezeteket alapítsunk, mert a Szent Szellem embereknek adatott, akiknek ez a látomás van a szívükben. Nyissátok meg a szíveteket!
És mi azt állítjuk, hogy bemerítkeztünk, és betöltekeztünk Szent Szellemmel. Én egy pünkösdi prédikátor vagyok.
Nézzük meg õszintén, milyen erõsek vagyunk. A Szent Szellem ereje azoknak adatott, akik elindulnak. Halljátok? Ahhoz, hogy üljünk és énekeljünk, nem fogjuk megkapni Isten hatalmas erejét. A szellemi élményeink erõtlenek lesznek. El kell gondolkoznunk azon, hogy házi közösségeket alakítsunk. Nem kiscsoportokat, beszélgetõ csoportokat egy otthonos nappaliban, hanem valódi házi gyülekezeteket, amelyeket presbiterek alakítanak ki, és apostoli szolgálatokat látnak el. Ez a leggyorsabb módja a gyülekezet építésnek. Az egyház elsõ százötven évében, amikor Róma uralkodott, ez volt az egyház arculata. Érdekes, nem?
Minden alkalmat egy imádságos összejövetellé kell tennünk. Teljesen. Olyan sok idõt töltünk minden más feladat végzésével. Nem olyanokról beszélek, mint ez a konferencia. Itt újabb látásokhoz jutunk el. De a helyi egyházakban minden összejövetelt imádságos összejövetellé kell tenni. A központi részét az imádságnak kell adnia. A megtévesztés és a pusztítás nagy hatalmasságaival kell szembeszállnunk. Drága barátaim! Nem fogunk gyõzni, ha nem megyünk az imádság helyére. Errõl tesz Dániel tanúságot. Ez lesz a maradandó örökség, amit hátrahagyunk. Meg kell tanulnunk, hogyan imádkozzunk! És Izrael mellé kell állnunk úgy, mint soha eddig. Igaz, hogy az olyan szolgálat, mint a miénk, helyet csinál. Ha ez igaz Krisztusban, tovább adja az Õ üzenetét, mint Benjamin, és Ajel. Helyet kell csinálni nekik, és a légkört megváltoztatni, mindent megtenni, amit tudunk, az akadályok eltávolításával. És sohasem kompromisszumot kötni. Izrael mellé kell állnunk. Izrael e harcban a front legelején harcol. A frontvonalban van. A pusztítás fejedelemsége az ajtajában áll. Jobb, ha elhisszük, hogy utána hozzánk tér be. Bement már Szudánba, és kétmillió ember halott. Isten segíteni akar, hogy népévé váljunk.

Imádkozzunk!

Atyám, köszönjük a jelenlétedet, köszönjük, hogy a szereteted a szívünkbe helyezted. Nyitva van a menny ezen a helyen. Atyánk, ez a Te  kegyelmed. Isten Igéjének szabadsága, és nyugalma. Ez a Te jóindulatod, ez ennek a konferenciának az öröme. Ez a Te örömöd ezekben a csodálatos vezetõkben, mint Jákob és Helmuth és Péter és a többiek. Köszönjük Isten e csodálatos embereit. Köszönjük azt Uram, amit a szívükre helyeztél. Köszönöm, hogy összehívtál minket ezekre a napokra, hogy halljuk az Igédet. Uram, ma a Te jelenlétedben állunk, és megremegtünk a Te Igédtõl. A Te Igéid azt mondják: „Megnézem, ki alázatos és szelíd, és remeg meg az Igémtõl.” Járj át minket újra és újra, mert a napok ránk jönnek, a tisztulás napjai, a nehéz napok, a konfliktusok napjai. De akik ismerik az Istenüket, felkelnek, és nagy cselekedetek visznek végbe az Õ nevében. Köszönjük Urunk, hogy együttérzéssel vagy felénk, és a szükség idején segítséget adsz, és kegyelmes leszel. Uram nem vagyunk egy bátor nép, nem vagyunk erõs emberek, gyengék vagyunk, néha félünk és remegünk, de tudjuk, hogy Benned erõt kapunk, kegyelmet és segítséget a szükség idején. Kérlek, segíts Urunk, innen kezdve tudjuk, hogy Te velünk vagy, hogy újra hívsz bennünket az imádság helyére, e hatalmas jelek közé, ahol ma élünk. Köszönjük Uram Izrael helyreállítását, magasztalunk Téged mindenért, amit ebben a csodában adtál. De látjuk a nagy fejedelemségeket, amelyek a terror csápjait kinyújtják, amellyel teljesen megpróbálják a népedet, a zsidó népet elpusztítani. Atyám, az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek, hogy hozd el Jeruzsálem békéjét. Ez nem egy politikai béke vagy gazdasági béke vagy szociális béke. Ez a megváltó béke. A Te üdvösséged békéje, amely a Te Fiadtól, Jézustól jön. Kérlek, Uram, öntsd ki népedre Szellemed, és segíts nekik ebben az órában, és adj erõt Benjaminnak és azoknak, akik vele munkálkodnak, hogy bátrak legyenek. Hogy felkészültek és erõsek legyenek, hogy tudják, hogy a támogató, közbenjáró imádságok hegyein állnak. Segíts nekünk ezekben Uram, hogy imádkozzunk a Gyülekezetért a világban, hogy tüzet adj, új tüzet. Ne az élvezet tüzét, ne annak a tüzét, hogy jól érezzük magunkat, ne egyfajta szellemi masszázs tüzét, hanem annak a tüzét, hogy gyülekezeteket alapítsunk. Segíts az Egyházadnak Uram, áldd meg ezt a mozgalmat, az olajfa mozgalmát. Szélesítsd ki a határait, és adj a vezetõinek segítséget, és vedd pártfogásodba õket. Szeretünk Uram Jézus, dicsérjük a Te nagy és csodálatos neved, köszönjük, hogy ma reggel Eléd állhatunk, és megalázhatjuk magunkat. Bocsásd meg Urunk, hogy nem segítettünk a testvéreinknek. Kérlek, segíts nekünk. Segíts, hogy többet tehessünk. Kérünk Jézus nevében, és Isten minden népe mondja, Ámen és Ámen.

Back To Top