Fekete György: Gyógyító találkozás

AEE 2Magyarország majd hetedik évtizede halogatja. Minél későbbre toljuk, annál tovább és ártóbban örökítjük az antiszemita mérget a mindenkori új nemzedékbe.

Németország nem próbál kitérni az önszembenézés elől. Ellenkezőleg. Háborús bűnöket elkövetett németek gyerekei már korábban számon kérték a náci múltat – szüleiken. Most pedig az unokák/dédunokák (már nem gyerekek ők sem!) rajzottak ki Európa minden irányába, így hozzánk is, hogy a még köztünk levő holokauszt-túlélőktől a nagyszülők tettei miatt bocsánatot kérjenek. Így jutottak el a budapesti Radnóti Miklós gimnáziumba (március elején, az Európai Unió által támogatott Aktív Európai Emlékezet program keretében), ahol idős zsidó asszonyoktól kértek bocsánatot. Holott nem ők a bűnösök, hanem atyáik-anyáik. Ám vállalták a felelősséget, ami abban áll, hogy elődeik bűneitől – helyettük történő bűnvallással – megtisztuljanak. A zsidó öregek meg könnyek között magukhoz ölelték őket… Tovább olvasom →

2013-ban is folytatódnak a “Reménység kútjai” találkozók a kiengesztelődésért.

AEE II 1Az EU támogatásával 2013-ban is folytatódnak a “Reménység kútjai” találkozók a kiengesztelődésért.

Az alábbiakban olvasható az átfogó program, amely immár négy országot: Szlovákiát, Lengyelországot, Ausztriát és Magyarországot fogja össze, hogy előadások, találkozások, a közös imádság erejében vigyük közösen népeink Holokauszt történelmét Isten elé.

Programok:

Tovább olvasom →

Aktív Európai Emlékezet előadásai – videó

 2012. március 3.

Megnyitó

Magyarország útja a holokausztig – történeti áttekintés – Ungváry Krisztián történész

A könnyhullatás kútja  – Rick Wienecke (Izraelben élő keresztény szobrász alkotása a keresztre feszítés és a holokauszt dialógusáról)

Mi történt már és mit tehetünk? Kérdésfelvetések a kiengesztelődés útján – Dr.Tatai István (református lelkész)

2012. március 4.

Német keresztények útja a bűnbánatig és a kiengesztelődésig – Joela Krüger nővér: (A darmstadti Mária nővériség vezetője)

forrás: messiasizsido.hu

 

Aktív Európai Emlékezet program keretében

Aktív Európai Emlékezet program keretében A reménység kútjai címmel nemzetközi konferenciát szervez a Segítség az Élethez Alapítvány.

Dávid idejében egyszer éhínség volt három egymás után következő évben. Amikor Dávid kérdést intézett az Úrhoz, ezt mondta neki: Saul miatt és vérengző háza népe miatt van ez, mivel megölette a Giboniakat”      2 Sám 21,1

Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával a Messiás által és nekünk adta a békéltetés szolgálatát”            2 Kor 5,18

A “Reménység kútjai” találkozó sorozat (Budapest, Pozsony, Oswiecim) célja, hogy Közép-Kelet Európában elinduljon, megerősödjön és kiszélesedjen egy olyan megbékélési folyamat az Úrban, ami gyógyulást, ébredést és reményt adhat népeinknek az elmúlt évszázad diktatúráinak (fasizmus, kommunizmus) sötét évtizedei után.

Keresztényként elsőként “idősebb testvéreink”, magyar zsidó honfitársaink köztünk történt tragédiájára tekintünk, de azt is megértettük,  hogy Isten a “szenvedés sorközösségében” adja meg a megbékéléshez vezető utat, így meg szeretnénk érinteni más népirtó rendszerek által okozott szenvedéseket is.

“… a kiengesztelődés folyamat: A lépcsősor legalján megtalálhatók a nélkülözhetetlen építőkövek: „Vágy, akarat, igazság, bizalom, tisztelet, érdeklődés.”

Az első lépés a kommunikáció, a második a közvetítés, a harmadik a találkozás, a negyedik a beszélgetés, az ötödik a megvitatás, a hatodik a párbeszéd, a hetedik a párbeszéd, a nyolcadik a megértés, a kilencedik az együttélés.

A domb tetején egy kunyhó rajza, ahol már együtt élhetünk, a rajz felett a következő józan üzenet olvasható: NEM KÖNNYŰ, IDŐ KELL HOZZÁ, DE LEHETSÉGES.

Benoît Standaert
Megbocsátás és kiengesztelődés -Bencés kiadó/Pannonhalma, 2008. pp. 98-99.

Részletes program:

Tovább olvasom →

A kiengesztelődés szolgálata

John Dawson:
Nemzeti Kiengesztelődési Koalíció (USA)

Hisszük, hogy Jézus követőiként az engesztelés útjára kell lépnünk, mint a gyógyulás szolgái, eszközei.

Sorainkban az emberiség mindenféle csoportjainak képviselői ott vannak. Remegve állunk meg mennyei Atyánk jelenlétében, és az Ő jelenlétéből tisztán látjuk az emberiség bűneit, és nem kívánjuk ezeket elfedni. Így arra hivattatunk, hogy az azonosuláson alapuló bűnbánat biblikus (papi) gyakorlatát folytassuk, amely egy olyan elfelejtett igazság, amely megnyitja az ébredés áradatát és meggyógyítja a nemzeteket.

A számos nemzeti kultúrában élő judeo-keresztény ethosz némi reményre ad alapot számunkra, de hisszük, hogy a kiengesztelődés szolgálata a megújult gyülekezet (egyház) feladata, hiszen nincsen más alapja a kiengesztelődésnek, mint a Jézus által bemutatott engesztelő áldozat. Minden nagy ébredésben a keresztény közösségek nagy hangsúlyt fektettek a bűnük leplezetlen megvallására, megváltozott életet és igazságos cselekedeteket keresve. A mai kereszténységnek is megvan az esélye, hogy a 90-es és az azt követő évek zaklatott világában a kiengesztelődés üzenetét hordozzák.

Ha Istennel való szövetségünket megszegtük, és emberi kapcsolatainkkal visszaéltünk, kiengesztelődésről csak akkor beszélhetünk, ha személyesen megvalljuk bűneinket. Azonban az emberiség legnagyobb bűnei nem egy-egy gonosz ember által történtek, hanem intézményeken, rendszereken, filozófiákon, kultúrákon, vallásokon és kormányokon keresztül. Ezért az egyéni ember hajlamos arra, hogy önmagát feloldozza a felelősség alól.

Azonban, ha az egyén nem hajlandó a közösségi felelősség felvállalására, ha nem vállal nemzetével, állampolgárságával, ősei szubkultúrájával közösséget, soha nem kerül sor őszinte bűnvallásra. Ez pedig egy sérült és megsértett világban hagy minket, ahol a közösen elkövetett bűnt elhallgatják, ahol nem jöhet létre kiengesztelődés, és ahol a régi gyűlölet elmélyül!