Skip to content

31 NAPI IMA IZRAELÉRT

Derek Prince, aki az alábbi, Izraelt áldó bibliai imákat írta, a következő bevezető
gondolatokat osztja meg velünk:

“Évek alatt értettem meg, hogy a leghatékonyabb ima három szintből áll:

A bibliai igazságok hirdetése, hálaadás és dicséret. A világban tett utazásaim során rengeteg olyan emberrel találkoztam, akik eltérő helyeken képviselték a   Messiás Testét, és úgy találtam, hogy az Örökkévaló számos esetben új és erőteljes módon hangsúlyozza ki a bibliai igazságok hirdetésének fontosságát.

“A ‘proclaim’ (angolul: nyilvánosan hirdetni v.mit) latin eredetű kifejezés, amely azt jelenti, ‘hangosan kiáltani.’ Ez lényegében azt jelenti, hogy nagy  bátorsággal és erővel hirdetünk valamit. Meggyőződésem, hogy ez a leghatalmasabb szellemi fegyver vagy erőforrás, amelyet az Úrban hívők túlságosan sokáig hagytak figyelmen kívül.”

Használjuk ki az időadta lehetőségeket, egységre jutva sok ezer emberrel ezen a fontos területen és minden nap mondjunk el hangosan egy bibliai igazságot / imát Izraelért, egyet
Amerikáért (Magyarországért ford. megj.), és egyet a következő nemzedékért!

– 1. ima
Atyánk, Istenünk vedd el a leplet Izrael szeméről, amelyet oly’ felségesen ráhelyeztél, hogy
felismerjék Jézust, mint Messiásukat! (2Cor. 3:14)
– 2. ima
Urunk, légy irgalmas és nagylelkű Izraelhez ebben az Általad rendelt időben! ( Teh./ Zsol.
102:13)
– 3. ima
Imádkozunk Izrael jelenlegi vezetőiért, beleértve a miniszterelnököt, Jeruzsálem
polgármesterét és mindazokért, akik a hadseregben szolgálnak.  Urunk, támassz olyan
kormányzati vezetőket Izraelben, (és világszerte) akik nem a “föld megosztására” törekednek
és felismerik Jeruzsálem különleges jelentőségét az Örökkévaló végidőkbeli tervében!

– 4. ima
Ő, aki szétszórta Isra’el-t, össze is gyűjti, őrzi őt, mint a pásztor a nyáját. (Yirmeyahu/Jer.
31:10) 1  Atyánk, továbbra is vond Magadhoz a zsidó népet a Te fenséges terved szerint!
– 5. ima
Szégyenüljenek meg mindazok, akik gyűlölik Ciont! Legyenek olyanok, mint a fű a háztetőn,
amely elszárad, mielőtt még kinőne! (Teh./Zsol. 129:5-6) Urunk, bánj el igazságosan és
gyorsan ellenségeiddel!
– 6. ima
Oszd meg és rombold le azokat a nyelveket, amelyek Izrael ellen erőszakra buzdítanak!
(Teh./Zsol. 55:9) Jézus nevében megkötözünk minden hamis vallást és tanítást, amely nem
ismeri el a Te örök tervedet Izrael földjére és népére vonatkozólag!
– 7. ima
Mert a gonoszok jogara nem uralkodik majd az igazak örökségén. (Teh./Zsol. 125:3) Atyánk,
rombold le a vallási erősségeket, felfuvalkodottságot és gonoszságot, amely Izrael leuralására
törekszik!
– 8. ima
Mert nagy híre miatt nem hagyja el ADONAI az Ő népét; mert úgy tetszett ADONAI-nak,
hogy népévé tesz benneteket. (Sh’mu’el aleph/1Sám. 12:22) Használj bennünket, hogy
segítsünk másoknak a Te Izraelre vonatkozó tervedet és a zsidó nép iránti szeretetedet
megérteni!
– 9. ima
ADONAI semmivé teszi a nemzetek terveit, meghiúsítja a népek elgondolásait. (Teh./Zsol.
33:10) Kihirdetjük, hogy az Örökkévaló Izraellel kapcsolatos céljai tökéletesen megvalósulnak
és Ő pedig megdicsőíttetik.
– 10. ima
Légy irgalmas népedhez, Izraelhez, és őrizd meg őt, mint szemed fényét! Rejtsd el a
nyomorgató gonosz elől szárnyad árnyékában, halálos ellenségeitől, amely körülveszi!
(Teh./Zsol. 17:7-9)
– 11. ima
Imádkozunk, hogy emlékezz meg az Izraellel kötött szövetségeidről és a neki adott
ígéreteidről, különösen, amikor mások ellene támadnak, hogy elevenen felemésszék. Amikor
felizzik haragjuk ellene, nem borítják el a vizek. Az Örökkévaló nem szolgáltatja ki prédául
nekik. (Teh./Zsol. 124)
– 12. ima
Szenteld meg a Te nagy Nevedet, amely meggyaláztatott mind a nemzetek, mind pedig Izrael
népe között! Azok a nemzetek megtudják majd, hogy az Úr az Örökkévaló, amikor szemük
láttára megszenteltetik Izraelben.Hintsd Beszéded tiszta vizét Izraelre, és tisztísd meg
mocskából, minden bálványától, beleértve az abortuszt valamint az okkultizmust is! Adj új
szívet és új szellemet Izraelnek! Távolítsd el a kőszívet és adj neki hússzívet, amely képes
válaszolni a Szent Szellemnek és eléri, hogy törvényeid szerint járjon, megtartsa
parancsolataidat, s cselekedje azokat. (Yechezk’el/Ez. 36:23-27)
– 13. ima
Urunk, kérünk, add meg, hogy a(z) Gyülekezet/Egyház betöltse a küldetését az egész világ
evangelizációját illetően, amelynek eredményeként a nemzetek teljes száma bemegy Isten
Királyságába és így az egész Izrael megmenekül! (Róm. 11:25-26)
– 14. ima
Imádkozunk Jeruzsálem békességéért (Teh./Zsol. 122:6) és azért, hogy megmaradjon Izrael
osztatlan fővárosának!
– 15. ima
Atyánk, kérünk Téged, hogy irgalmadban rombold le az erőteljesen működő vallásos
szellemeket, amelyek az egész területen uralkodnak – zsidót, keresztényt és egyebeket!
– 16. ima
Imádkozunk a vallásos és világi zsidók közötti egység szelleméért a békét illetően, továbbá,
hogy legyen béke az országban élő hívők között.
– 17. ima
Imádkozunk a Messiás Testének izraeli tagjaiért, hogy imádkozó, érett testté váljon.
Imádkozunk, hogy általuk, ezen a Testen keresztül kiáradhasson Yeshua 2  szeretete és
könyörülete, és megérintsen mindenkit, akivel csak találkozik!
– 18. ima
Urunk, támassz közbenjárókat Izraelért! Állíts több őrállót Jeruzsálem falaira, akik nem
hagynak békét sem éjjel, sem nappal, amíg meg nem alapozod Jeruzsálemet, és a föld
dicséretévé nem teszed. (Yesha’yahu/Ézs. 62:6-7)
– 19. ima
Atyánk, szerezz dicsőséget Nevednek Izrael földje számára tanúsított irgalmad által. Hozd el
az ország számára a korai és a kései esőt!
– 20. ima
Imádkozunk, hogy a humanizmus háromféle szellemi ereje, a marxista – szocialista filozófia
és az Ottomán Birodalom szellemi öröksége megtörjön és erőtlenné váljon!
– 21. ima
Áldd meg Izraelt azon a sok bevándorlón keresztül, akik visszatérnek nemzetükhöz! Hozd el
a Szent Szellemnek egy természetfölötti kiáradását ezen új bevándorlók közé, hogy hirdessék
a Te igazságodat zsidó társaik felé.
– 22. ima
Imádkozunk az izraeli kormányzati rendszer gyökeres megváltozásáért, hogy a
megosztottság és a részrehajlás átadja a helyét az egységnek és együttműködésnek; adj
bölcsességet és kijelentést a Knesset, valamint az izraeli Legfelsőbb Bíróság valamennyi
tagjának!
– 23. ima
Imádkozunk, hogy a nyomások alatt Izrael népe forduljon Hozzád, Istenünk! Imádkozunk,
hogy meghalld a nép szívének kiáltását ezen a földön és légy könyörületes hozzájuk, ahogyan
az Ézsaiás 30:19 mondja: “nem sírsz majd többé. Kiáltásod hangjára kegyelmes lesz hozzád:
meghallva azt, felel neked.”
– 24. ima
Töltsd ki Izrael népére a Te Szellemedet – különösen a fiatalokra, hogy tetteid hirdettessenek
a következő nemzedékek számára is!
– 25. ima
Támaszd fel “Cion fiait”, akik komolyan veszik az Örökkévaló Beszédét, szemben a
“humanizmus  fiaival!” (Z’kharyah/Zak. 4:6)
– 26. ima
Imádkozunk, hogy a Szent Szellem avatkozzon be Izrael jelenlegi helyzetébe. “Mert úgy jön
majd (az ellenség ford. megj.), mint egy hatalmas áradat, ADONAI Szellemétől hajtva.”
(Yesha’yahu/Ézs. 59:19)
– 27. ima
Irányítsd Izrael népének szívét úgy, hogy szabadulását az Úr nevében való hittől várja, ne
pedig “kocsiktól és lovaktól”, azaz a saját katonai erejétől. (Z’kharyah/Zak. 4:6)
– 28. ima
Örökkévaló, támassz véneket és fiatal vezetőket, hogy tanítsák az izraeliek új nemzedékét,
akik hitre jutnak a Messiásban!
– 29. ima
Imádkozunk, hogy a palesztin arabok jussanak hitre Krisztusban és fogadják el az
Örökkévaló végidőkre vonatkozó tervét Izraellel kapcsolatban; küldj aratómunkásokat, akik
betakarítják a kijelölt aratnivalót!
– 30. ima
Legyen Izrael és az Egyesült államok (Magyarország ford. megj.) kapcsolata erős, és
nemzetünk tagjai – különösen a fiatal hívők – ismerjék fel  és támogassák az Örökkévaló
Izraellel kapcsolatos céljait.
– 31. ima
Urunk, azt kérjük Tőled, hogy a fiatal amerikai (magyar ford. megj.) hívők eljussanak a
Messiás  visszatérésének előkészítésén fáradozó zsidó nép szeretetére!

Forrás:www.derekprince.org
Átvettük az El Gibbor Messiáshívő zsidó honlapról

1   Minden bibliai idézet Dr. David H. Stern “Complete Jewish Bible” c. munkájának fordításából származik. Kiadó: Messianic Jewish Publishers 6120 Day Long Lane Clarksville, MD 21029 (410) 531-6644. Terjeszti: Messianic Jewish Resources International. website: [ Kattints a linkre! ]
2   Ebben a részben, az angol szövegben az Úr nevének arám eredetijét használja Derek Prince, tehát nem fordítói önkényről van szó.

Back To Top