Malcolm Hedding második előadása az Izrael Kongresszuson 2009.05.01-03. III. rész

Itt van a megtévesztés hatalma. A zsidók hitetlensége erõsíti a keresztény antiszemitizmust. Ez elképesztõ! Tegnap este hallottunk egy idézetet a tanítás utáni vitában. Olyan sokféleképpen hallottam már ezt az idézetet, néhány nappal ezelõtt a Yad Vashemben. A következõképpen fogalmazták meg: Minden követelmény alapja, amit a keresztények valaha a zsidókkal szemben támasztottak, Auschwitzban szertefoszlott. Hallottátok ezt? Minden követelmény alapja, amit a keresztények valaha a zsidókkal szemben támasztottak, Auschwitzban szertefoszlott. A sötétség hatalma felhasználta Jézus alakját, és az ördög tõre meggyilkolta a zsidó embereket. Megismétlem: A sötétség hatalma felhasználta Jézus alakját, és az ördög tõre meggyilkolta a zsidó embereket.
Ez rémisztõ. Ez az oka annak, hogy a megtévesztés fejedelemsége olyan erõs Izraelben. Az egyház segített neki, az egyház szolgálta õt. És nem tudjuk mindenre azt mondani, hogy az a hitetlen egyház volt. Nagyon sok emberrel találkoztunk az evangéliumi egyházakban, akik gyûlölik a zsidókat. És ha nem gyûlölik õket, akkor nem becsülik õket semmire.

Tovább olvasom →

Malcolm Hedding második előadása az Izrael Kongresszuson 2009.05.01-03. II. rész

Alapvetõen két szellemi hatalmasság, démoni erõsség van, amelyek ellenállnak Izraelnek, és a Gyülekezetnek. Az egyik a pusztítás hatalma, a másik a megtévesztés hatalma. A kezdetek kezdetétõl a Biblia figyelmeztet erre a két hatalmasságra. Látjuk a pusztítás hatalmát a 83. zsoltárban:
„Isten, ne vesztegelj, ne hallgass és ne nyugodjál, Isten! Mert ímé, háborognak ellenségeid, s gyûlölõid fejöket emelik. Néped ellen álnok tanácsot gondolnak s védenczeid ellen terveket szõnek. Ezt mondják: Jertek, veszessük el õket, hogy ne legyenek nemzet, hogy ne emlegessék többé Izráel nevét!” (83. zsoltár 2-5)
Nagyon sok más Igehelyet is tudnánk találni, de itt a zsoltáros megragadja a pusztítás fejedelemségének lényegét, amely mindig egy dologra gondol: Izrael elpusztítására. És természetesen a Gyülekezet elpusztítására. Mert a Gyülekezet Izraelbõl jött ki, és a csodálatos olajfának része. Ez tehát a pusztítás hatalma.

Tovább olvasom →

Malcolm Hedding második előadása az Izrael Kongresszuson 2009.05.01-03. I. rész

Ott akarom folytatni, ahol tegnap abbahagytam. Kérlek benneteket, lapozzatok Dániel könyvének 11. fejezetéhez:
„És a kik gonoszul cselekesznek a szövetség ellen, azokat hitszegésre csábítja hizelkedésekkel; ellenben az Istenét ismerõ nép felbátorodik és cselekeszik. És a nép értelmesei sokakat oktatnak, de hullanak fegyver és tûz miatt, fogság és rablás miatt napokig. És miközben elhullanak, megsegíttetnek kicsiny segítséggel, és sokan csatlakoznak hozzájok képmutató beszédekkel. És elhullanak az értelmesek közül is, hogy megpróbáltassanak, megtisztíttassanak és megfehéríttessenek a vég idejéig; mert a rendelt idõ még hátra van.” (Dán 11, 32-35) Azt hiszem, hogy a megprédikált napok azok, amelyeket ma élünk. Köszönjük meg az Úrnak, hogy van egy népe és egy mozgalma, amelyik érti Isten szándékait Izraellel kapcsolatban. Azt mondhatjuk, hogy Isten szándékai Izrael újbóli életre hívásával a következõk: Mindenekelõtt, hogy az egyetlen igaz Isten kinyilatkoztassa Magát a világ számára. A rómaiakhoz írt levélben azt mondja Pál apostol, hogy a zsidó nép legfontosabb feladata, hogy Isten Igéjének hatalmát képviseljék, és védelmét ellássák.  Azt is mondhatjuk, hogy Izrael Jézusért áll fenn. Ez azt jelenti, hogy Izrael adta a világnak Isten hatalmas megváltó mûvét a kereszthalállal.
Ez csodálatos dolog. Megköszönjük ezt Neked ma, Uram.

Tovább olvasom →

Malcolm Hedding szolgálata az Izrael Kongresszuson 2009.05.01-03. III. rész

Egy érdekes Ige található a Dániel 12. fejezetének 6. versében. Dániel, a nagy próféta befejezi a szolgálatát, és szeretné tudni, mikor lesznek meg mindezek? A 6. versben felteszi Istennek a kérdést. Isten érdekes választ ad: „… mikor elvégezik a szent nép erejének rontását, mindezek elvégeztetnek.” (Dán 12,7c) „…mikor elvégezik a szent nép erejének rontását, mindezek elvégeztetnek.” Honnan származik ez? Dániel egy próféta, és a Tórából idéz. Mózes V. könyvének 32. fejezetébõl idéz. Ahol a nagy próféta, Mózes az õ énekét énekli. Itt mondja a próféta az énekben: „akkor összetöröm az erõtöket. Ez azt jelenti, hogy „összetöröm a szíveteket, és magamhoz vonlak benneteket.” Dániel, az utolsó idõk nagy prófétája megkérdezi: ’mikor lesz vége mindezeknek?” A válasz a mennybõl egyszerű: „…mikor elvégezik a szent nép erejének rontását…” Akkor jön el a vég. Mi a Biblia Istenének tanúi vagyunk, hogy összetöri az õ népének hatalmát, amivel meg tudja menteni õket. Nagy ígéretek vannak a birtokunkban, amelyekkel ki tudunk tartani.

Tovább olvasom →

Malcolm Hedding szolgálata az Izrael Kongresszuson 2009.05.01-03. II. rész

Ismerjük Dániel történetét, a nagy prófétáét, az utolsó idõk prófétájáét. Akinek a szavai még a mai napig is annyira valóságosak. Õ elkezdett még ott Babilóniában Istenhez kiáltani, mert ismerte Isten tervét. Olvasta Jeremiás könyvét, és tudta, hogy a hetven év lejártával Isten ígérete az, hogy visszaviszi a népét. A 9. fejezet tanúsága szerint elkezdett imádkozni ezért. Közbenjárt és böjtölt. Megalázta magát a népért Isten elõtt. És Isten elindította az ébredést, megújulást, új vezetõket hozott elõ a népbõl, Isten nagy elöljáróit. Nehemiást, Ezsdrást, Zorobábelt, Aggeus prófétát. Isten elkezdett beszélni a zsidó emberekhez, és elkezdõdött a hazatérés a számûzetésbõl. Elkezdték újjáépíteni Jeruzsálem városát. Újjáépítették a templomot. Isten jelenlétében voltak, hallották Isten Igéjét, és a Szellem betöltötte õket, közvetlenül Isten jelenlétében álltak. Levették a cipõjüket, Isten megáldotta õket, helyreállította õket, csodálatos dolgokat cselekedett közöttük, prófétákkal segítette õket. Befejezték a templomot, mely ott hirdette a dicsõséget és kegyelmet. Mert Isten jóságos volt.

De aztán négyszáz évvel késõbb Izrael ismét felhúzta a cipõjét. És az õ dédunokáik dédunokája megjelent, a názáreti Jézus. Az övéihez jött, de az övéi nem fogadták be. Mert rajtuk volt a cipõjük. Jézus sírt értük, sírt Jeruzsálem városáért, és megmondta nekik: ’Mivel nem értettétek meg békességre vezetõ dolgaimat (az Istennel való kiengesztelõdéshez szükséges üzenetet), pusztán hagyatik néktek a ti házatok.’ És Izrael népének ismét ki kellett mennie a földjérõl egy majdnem kétezer éves számûzetésre. Mert rajtuk volt a cipõjük. Jézus mondta a János könyvében: „Ok nélkül gyûlöltek engem.” És elkövetkezett Izrael leghosszabb számkivetése. A Biblia azt mondja Mózes III. könyvének 26. fejezetében, ahol Izrael hosszú története van elbeszélve minden rettenetes következménnyel, hogy amikor szét lesznek szóratva minden nép között, Isten meg fog emlékezni az Õ Ábrahámmal kötött szövetségérõl. Isten meg fog emlékezni a földrõl, és visszahozza az Õ népét. A földre, amelyet megígért nekik. A földre, amelyet nekik adott örökkévaló tulajdonukként. A mi idõnkben, 1948-ban Izrael nemzetét helyreállította. A történelem törvényszerûségei ellenére. Ha az Egyesült Államok ma szavazna, nem lenne Izrael. Ha az egész világ szavazna e kérdésben, nem lenne Izrael. Ha az Európai Unió szavazna, nem lenne Izrael.

Tovább olvasom →

Malcolm Hedding szolgálata az Izrael Kongresszuson 2009.05.01-03. I. rész

A Dél-Afrikában született teológus tanulmányai után 25 évet szolgált pásztorként egy pünkösdi gyülekezetben. 2000 óta a „Nemzetközi Keresztény Követség, Jeruzsálem” igazgatója. Jeruzsálemi szolgálata, Izrael helyzetének ismerete és Izrael szellemi jelentõségérõl alkotott mély teológiai meglátásai miatt világviszonylatban az egyik legelkötelezettebb tanító.

Van egy nagyon érdekes témánk: Izrael és az utolsó idõk jelei. Hogyan tudunk ehhez viszonyulni, erre választ adni? Biztos az, hogy a végidõk jeleinek sorába Jézus elhelyezte Izrael helyreállítását. Tehát Izrael újjáalakulása figyelemre méltó bizonyítéka annak, hogy az Úr visszatér. Izrael újjászületése nem politikai véletlen. Isten Igéje és ígérete teljesedett be, amit 4000 éve adott Ábrahámnak. Mondhatjuk, hogy Isten hûséges, tartja a szavát. Amit Izraellel, az Õ zsidó népével tett, amilyen hûséges volt hozzájuk, abból tudjuk, hogy hozzánk is hûséges lesz.
Izrael az utolsó idõk egyik jele. De fontos számunkra, hogy a mai reggelen megértsük a folyamatot, ami a Közel-Keleten kibontakozik. Hogy tudjuk megérteni azt, amit Isten Izraelben tesz? Olyan sok látszólagos ellentmondás van. Például: miért vitte vissza Isten az Õ népét? A világ négy sarkából! Aztán összeszedve õket, miért vitte végig annyi szenvedésen? Ezek fontos kérdések, ha Izrael ügyében valóban válaszokat keresünk! A kérdés megválaszolásához vissza kell menünk a kezdetekhez. Józsuéig kell visszamennünk. Józsué könyvének 5. fejezetéhez. Itt találunk egy rendkívüli történetet. Isten csodálatos embere Józsué, aki 40 éven keresztül Mózessel a pusztában vándorolt. Õk ketten Kálebbel részt vettek a pusztai vándorlásban. Isten nagy szolgái voltak.

Tovább olvasom →