53db kötet [lista]

Könyvajánló

1. Teológiai és filozófiai jellegû könyvek
BIBLIA – TÁNÁKH (Teljes kétnyelvû (héber-magyar) Biblia 2 kötetben) (Makkabi Kiadói Kft., 1994)
Domán István A talmudiskolák titkai (Ulpius ház, Bp.)
Boman, Thorleif A héber és görög gondolkodás egybevetése (Kálvin Kiadó, Bp., 1998.)
Flusser, David Jézus (Múlt és Jövõ Kiadó, 1995)
Heller Ágnes A zsidó Jézus feltámadása (Múlt és Jövõ Kiadó, Bp., 2000)
Howard, Kevin – Rosenthal, Marvin Az Úr ünnepei. Isten prófétikus naptára a Golgotától a messiási királyságig (Hit gyülekezete, Bp., 1998)
Lapide, Pinchas – Luz, Ulrich A zsidó Jézus (zsidó tézisek – keresztény válaszok) (Logos Kiadó. Bp. 1994)
Molnár Ernõ A Talmud Könyvei (reprint) (Korvin Testvérek Könyvnyomdája, Bp., 1921-1923)
Moskovits, Jechiél Cvi A Biblia hagyományos kommentárjai (Göncöl kiadó, Bp.)
Nagy Antal Mihály Az örök szövetség (Kálvin Kiadó, Bp., 1995)
Oláh János Judaisztika I. (FILUM)
Oláh János Judaisztika II. (FILUM)
Oláh János Judaisztika III. (FILUM)
Raj Tamás BIBLIAISKOLA – A Szentírás Kulcsszavai és Szállóigéi (MAKKABI, Bp., 2003)
Raj Tamás Nem idegen közöttünk (A zsidóságról nem zsidóknak és azoknak, akik gyökereiket keresik) (MAKKABI, Bp., 2001)
Raj Tamás Zsidó eszmék és jelképek (SAXUM)
Santala, Risto A Messiás az Ószövetségben a zsidó iratok fényében (Bp., Bridge Mission Society, Dobner Gyõzõ, 2001)
Santala, Risto A Messiás az Újszövetségben a zsidó iratok fényében (Bp., Bridge Mission Society, Dobner Gyõzõ, 2002)
Santala, Risto Pál apostol – Saul rabbi élete és tanításai a zsidó iratok fényében (Bp., Bridge Mission Society, Dobner Gyõzõ, 2003)
Sirat, Colette A zsidó filozófia a középkorban (a kéziratos és nyomtatott szövegek alapján) (Logos Kiadó, Bp., 1999)
Snell, Anne és Hunter, Carla Ockerman A keresztyénség zsidó gyökerei (“Jó Hír” Iratmisszió, 2001)
Starr-Glass, David A judaizmus (Kossuth kiadó, Bp., 2000)
Stern, David H. (Translation) Jewish New Testament: a translation of the New Testament that expresses its Jewishness (Jewish New Testament Publications, Inc.)
Stern, David H. Jewish New Testament Commentary (Jewish New Testament Publications, Inc.)
Stern, David H. Messianic Jewish Manifesto (Jewish New Testament Publications, Inc.)
Vermes Géza Jézus és a judaizmus világa (Osiris Kiadó, Bp., 1997)

 

2. Történelmi jellegû könyvek
Allerhand, Jacob A Zsidóság Története – Ókor (Alef – MIOK, Bp., 1988)
Allerhand, Jacob A Tamudtól a Felvilágosodásig – Középkor (Filum)
Braham, Randolph L. Tanulmányok a Holokausztról (Balassi kiadó, 2000)
Braham, Randolph L. A HOLOKAUSZT – Válogatott tanulmányok (Láng Kiadó)
Brown, Michael R. Kezeink vérrel mocskolva (Az “Egyház” és a zsidóság tragikus története) (HIT gyülekezete, 1993)
Elek Judit – Sükösd Mihály Tutajosok – A tiszaeszlári per dokumentumai (Magvetõ kiadó, Bp.)
Ember Mária 2000-ben fogunk még élni? (Múlt és Jelen Kiadó, Bp., 2001)
Gonda László A Zsidóság Magyarországon 1526-1945 (SZÁZADVÉG KIADÓ, 1992)
Johnson, Paul A zsidók története (Európa Kiadó, Bp., 2001)
Kertész Imre Sorstalanság (MAGVETÕ)
Pelle János A gyûlölet vetése (A zsidó-törvények és a magyar közvélemény 1938-1944) (Európa, Bp.)
Wiesel, Elie Az éjszaka (Láng kiadó, Bp.)

 

3. Regények
Arnold, Elliot A virrasztás éjszakája (Szépirodalmi Könyvkiadó Bp. – Olcsó Könyvtár)
Gordon, Noah A zaragozai orvos (Regény a spanyol inkvizíció korából) (Európa Kiadó, Bp.)
Heller Ágnes Az idegen (Múlt és jövõ, Bp.)
Potok, Chaim A kiválasztott (Ulpius ház, Bp., 2001)
Potok, Chaim A nevem Asher Lev (Ulpius ház, Bp., 2000)
Potok, Chaim Asher Lev öröksége (Ulpius ház, Bp., 2002)
Potok, Chaim Az Ígéret (Ulpius ház, Bp., 2001)
Potok, Chaim Óvilági emberek (Ulpius ház, Bp., 2001)

 

4. Életrajzok
Damkani, Jakov Miért pont én? (Zúgó Szél Alapítvány, 1998)
Fischer Marianne Viharban (Egy Krisztusban hívõ zsidó asszony megrendítõ története a háborútól feldúlt Magyarországról) (Parakletos)
Grant, Myrna Ellenszélben. Warmer Rózsa élete (Evangéliumi Kiadó, Bp.)
Hajós Médi “Az Õ nevéért…” Életem (Parakletos könyvek, 1994)
Hoekendijk, Ben Tizenkét zsidó megtalálja a Messiást (Szigetszentmiklós, 1997)
Roth, Sid Akiknek volt bátorságuk (Bp., 1999)
Smuél, Móse Ben A holokauszttól az újjászületésig – Visszatérés Cionba (Evangéliumi Pünkösdi Közösség, Bp., 2001)

David H. Stern:Az evangélium zsidóságának helyreállítása – Részletek a 1. fejezetből

Transzkulturális judaizmus

A „nagy küldetési parancs”, amit Jesua (Jézus) adott, hogy az egyház tanítvánnyá tegyen minden népeket. Amikor a Messiás korai zsidó követõi elvitték az evangéliumot a pogányokhoz, szükségessé vált, hogy szétválasszák azt kulturális közegétõl annak érdekében, hogy lényegi üzenetét ne terhelje kulturális „csomag”, amely nem szükséges az üdvösséghez.
Jesua (Jézus) elsõ zsidó követõi számára traumatikus folyamat volt a felismerés, hogy a pogányoknak nem kell zsidókká válniuk, ha az üdvösséget keresik. Ez a folyamat Kéfá (Péter) látomásával, és Kornéliusz megtérésével kezdõdött.

A részleteket azonban Saul (Pál) dolgozta ki: az ember, akit Jesua (Jézus) a pogányokhoz küldött.Saul (Pál) akkor is jelen volt, amikor Jákov (Jakab) az elsõ Jeruzsálemi zsinat alkalmával bejelentette a döntést: a pogányoknak nem kell körülmetélkedniük, és nem kell megtartaniuk a Tórát (a törvényt) abban a formában, ahogyan az a kor tradicionális judaizmusának keretei között kifejlõdött. A hit közösségébe teljes értékû testvérként történõ befogadásnak velük szemben támasztott egyetlen követelményeként a négy micvá-nak (parancsolat) való engedelmességet szabták, amelyrõl a Cselekedetek 15,20-ban olvashatunk. …

Tovább olvasom →

RISTO SANTALA : A MESSIÁS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN

RISTO SANTALA : A MESSIÁS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN A RABBINIKIUS IRATOK FÉNYÉBEN

E könyv a Messiásra vonatkozó ótestamentumi próféciákról a rabbinikus iratok fényében már öt hébernyelvû kiadást ért meg Izraelben. Ez az elsõ pogány tudós által írt tanulmány modern héber nyelven. Ezzel a szerzõ – saját szavai szerint – egyfajta „Nahson ugrását” hajtja végre; az elsõ, aki Mózes parancsára a Vörös tengerbe ugrik. A téma egy kissé kényes. Leírója a rabbik oroszlánvermébe’ és a liberális teológusok forró kemencéjébe’ lép be. De reméli, hogy mások is nyomába szegõdnek és hasonló dialógust kezdeményeznek a tolerancia és szellemi demokrácia jegyében.  Kérték, hogy a szerzõ két héberül írott könyvét európai, sõt keleti nyelvekre is lefordítsák.Egy arámtudós kétszer is irt a szerzőnek a könyv angol, francia és spanyol nyelvű kiadása érdekében. Az ő megítélése szerint: „ Urunk személyét illetően efféle anyagot még nem foglaltak ennyire tömör előadásba mint amilyen ez a mű.”

RISTO SANTALA : A MESSIÁS AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN

RISTO SANTALA : A MESSIÁS AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN A RABBINIKUS IRATOK FÉNYÉBEN

Ez a kötet a Messiás az Ószövetségben címû könyv folytatása. A keresztyénség gyökereit mutatja be a legrégibb, és legkevésbé cenzúrázott normatív zsidó forrásmunkák fényében. Ha az elsõ kötet egyfajta „Nahson ugrás” volt — az elsõ emberé, aki Mózes parancsára a Vörös Tengerbe ugrott, akkor a második kötetben már az ígéret földjére lépünk. Újra visszatérünk a Biblia õsi földjére, hogy utánajárjunk azon Messiási próféciák beteljesedésének, amelyeket az elsõ kötetben tanulmányoztunk. Tartalmukban és elõadásmódjukban az evangéliumok a „Midrás”, azaz a zsinagógai tanító irodalom gondolkodásmódját és logikáját tükrözik. Látható, hogy például a Mi Atyánk több olyan kifejezést és kérést tartalmaz, amely visszavezethetõ a kereszténység elõtti idõkre, és a Zsidó ima-irodalomban is fennmaradt.

Az Úr vacsora pedig úgy értendõ, mint egy messiási asztalközösség örökkévaló távlatokkal.
A szerzõ eredetileg modern héber nyelven írta ezeket a tanulmányokat, és a kötetet eddig öt ízben adták ki Izraelben. Az egyik jelentõs Arám tudós szavaival élve: „Még egyetlen ilyen Urunk életével foglalkozó munkát sem öntöttek ennyire tömör formába.”

Avner Boskey: Az eggyé lett új ember

Avner Boskey: Az eggyé lett új ember: zsidók és nem zsidók egymás iránti szeretete a Messiásban.

Miskolc, 2004. május 30. A jegyzetek az alkalmon készült CD-hangfelvétel alapján készültek. (A CD a Dániel csoport e-mail-jén vagy telefonszámán megrendelhető)

„2000 évvel ezelőtt Izrael volt az egyetlen népcsoport, aki megértette az Evangéliumot. Ma az egész világra eljutott az Örömhír, de a világ népei nagyjából elfelejtették, hogy ez a zsidó nép által került el hozzájuk. A történelem iróniáján keresztül ma unikumnak számít, ha egy zsidó beszél Jézusról. Az egyház történelme pedig tragikus módon olyan képet fest, mint amikor egy medve „táncol” egy nyúllal, ami még akkor is félelmetes a nyúl számára, ha a medve jókedvű. Sajnos a keresztények nagy része nem imádkozik ezekért a dolgokért, pedig ha igazán ébredést szeretnénk városainkban, országainkban, ezekért a kérdésekért kellene imádkoznunk.

A történelem azt mutatja számunkra, hogy a keresztény egyház hitéletének szerves részévé vált a zsidóság elvetése. Ezt igazolja a keresztény egyház szomorú történelme. A kereszténység „nemzeti öngyilkosságra” kényszerítette azokat a zsidókat, akik hinni akartak Jézusban, hiszen meg kellett tagadniuk mindent, ami népükhöz kapcsolta őket, ha hinni akartak!

De hogyan is élhet együtt zsidó és nem zsidó egyetlen testen belül, hiszen annyira különbözőek? Ám ugyanezen az alapon hogyan élhet együtt férfi és nő a házasságban, hiszen ők is annyira különbözőek? Milyen az „egy új ember” (Ef.2,16).

Tovább olvasom →

Isteni brutalitás

Zsidómisszió, vérvád, hebraisztika. Ötven forrás a reformáció és a zsidóság kapcsolatának kérdéséhez. A forrásokat válogatta, fordította, a bevezetést és a magyarázatokat írta Csepregi Zoltán.
Luther Kiadó, Budapest, 2004. 224 oldal, 1650 Ft

Végre!
Többszörös öröm kézbe venni ezt a puritán kiállítású könyvet. Nemcsak a keresztény tanításoknak és egyházaknak az antiszemitizmus huszadik századi térhódításában játszott szerepéről, illetve a holokauszt idején tapasztalt szelektív zsidóellenességéről folytatott vitában születtek közhelyes, tendenciózus, leleplező vagy épp apologetikus szándékú fércművek, hanem a szellemi-teológiai előzmény egyik meghatározó időszakáról, a reformációról is. Egy evangélikus teológus most arra vállalkozott, hogy az ambivalens zsidó-keresztény viszony sokat vitatott fejezetének tárgyilagos megközelítését elősegítő elemzést és forrásgyűjteményt adjon közre.

A Luther Kiadó gondozásában megjelent kötet ötven XVI. századi forrást közöl. Értékét növeli, hogy a reformáció és a zsidóság kapcsolatát megvilágító chrestomáthiában reformáció korabeli, keresztény és zsidó szerzőktől származó vitairatok, levelek, prédikációk, rendeletek, jogi szakvélemények stb. döntő többsége eddig csak latin vagy német nyelven volt hozzáférhető. Az igen kevés lefordított részlet is többnyire csak szövegkörnyezetéből kiragadott idézettöredékként volt ismert a magyar olvasók előtt.

Tovább olvasom →