skip to Main Content

Helmuth Eiwen szolgálata az Izrael Kongresszuson 2009.05.01-03. II. rész

Ézsaiás könyvében áll egy Ige, ami biztosan megszólított már mindenkit, az itt ülõk közül. De ha pontosan elolvassuk,akkor látjuk,hogy elsõsorban nem hozzánk szól. Elsõsorban Izraelre értendõ.

„És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtõd, és a te alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!” (Ésa. 43,1)

Ez kinek szól? Izraelnek. Ez egy elképesztõ szeretet, amit nekünk érzékelnünk kell, mert mindenek feletti jelentõsége van. Isten mondott valamit errõl a néprõl, aminek mindenek feletti jelentõsége van. Ez azt jelenti, hogy Õ tulajdonába vette ezt a népet, rátette a kezét, és azt mondta: ’Ti az én személyes tulajdonom vagytok.’ Nekünk, a nemzetek keresztényeinek ebben az értelemben kell errõl tudomást vennünk, hogy Õ e népet tulajdonába vette. Mihez? Mi az oka annak, hogy tulajdonába vette? Mi a terve az Õ személyes tulajdonával? Mert ha terve van, akkor keresztül is viszi. Véleményem szerint az Ézsaiás könyvének 43. fejezetének 10. versében van legjobban összefoglalva, hogy Izrael elhívása, kiválasztása mit jelent. Mihez választotta el Isten ezt a népet minden nép közül? E versben azt mondja: „Ti vagytok az én tanuim…”1 Talán ez a legjobb szó, amivel el tudjuk magyarázni, hogy mi Izrael elhívása. ’Ti – és ezt az egész népnek mondja – kivétel nélkül, ti vagytok az én tanúim.’ És ezt ismét magától mondja Isten. Nem azt mondja, hogy Izraelnek egy része az Õ tanúja, és a többi nem. Habár Istennek természetesen nem mindegy, hogy a nép hogyan reagál. Magától értetõdik, hogy nem mindegy. Lehetséges, hogy ma egy másik népbõl több tanúja van, mint a saját népébõl, de alapvetõen ezt Isten mondta ki: ’Ti vagytok az én tanúim.’ Hogy akarjátok-e, vagy nem, hiszitek-e, vagy nem – ’ti vagytok, mert erre hívtalak el benneteket.’ Ez is mutatja, mi a mondanivaló ebben az Igében.

Tovább olvasom

Helmuth Eiwen szolgálata az Izrael Kongresszuson 2009.05.01-03. I. rész

Helmuth Eiwen
Az ausztriai Wiener Neustadtban (Bécsújhely) mûködõ ICHTHYS karizmatikus szabadkeresztyén gyülekezet vezetõ pásztora. Az ausztriai keresztény vezetõk és pásztorok körének (Kerekasztal) egyik alapítója és vezetõje. Isten természetfeletti módon vezette feleségével, Ulival a zsidóság elleni vétkek Isten elõtti megvallásában és egykori zsidó honfitársaik felé gyakorolt szeretetbõl fakadó bûnbánatban. A megbékélés kapujában címû írásban olvashatunk e különleges szolgálatukról. Szellemi látásuk folytatása az Olajfamozgalma. Szolgálatuk során Isten gazdagon megáldotta közösségüket szellemi ébredéssel és növekedéssel. Napjainkban Ausztriában az ébredés vezetõ személyiségei. Látásukban Izrael és a zsidó nép, mint a végidõk ébredésének kulcsa szerepel.

Imádság:
Drága Urunk, magasztaljuk a Te csodálatos, és szent neved, Téged szeretnénk középre állítani, Téged üdvözlünk itt tiszta szívvel és köszönjük, hogy itt vagy. Nagyon vágyunk arra, hogy e napok alatt találkozzunk Veled. Kérünk Téged, hogy Szent Szellemed által a kezdetektõl fogva nyisd meg a szíveinket és a füleinket, hogy megérthessük, felfoghassuk, ami a Te szívedben van. Kérünk Téged, hogy a szívedet jelentsd ki számunkra. És az a kinyilatkoztatás közvetlenül jusson be a mi szívünkbe. Ezekben a napokban szeretnénk átélni, hogy a szívek összeérnek, a mi szívünk a Te szíveddel. Készek vagyunk Atyám, hogy a Szent Szellemen keresztül nyitott szívvel és füllel álljunk Elõtted azért, hogy fejlõdhessünk ezekben a napokban. Ami által Te dicsõülj meg, és neved legyen naggyá. Ámen

Tovább olvasom

Kiengesztelődés

vitorls_1…egyetlen, de nagyon erőteljes szó, amely mély emberi szenvedélyeket, szenvedést takar, és éppen ezért van rá szükség…

A szó eredete
A kiengesztelődés és a kollektív identitás
A kiengesztelődés nyolc építőköve
Kiengesztelődés és a transzformáció (átalakulás)
A történelmi sebek gyógyulása
A történelem legnagyobb sebei
A történelmi sebek gyógyulásának hét lépcsőfoka

1, A szó eredete:

Héber: tikkun olam/salom

Tikkun olam: meggyógyítani, helyreállítani, átalakítani, transzformálni.

Salom: teljesség, harmónia, integritás… Állapot, amelyben olyan emberek élnek, akik a természettel, önmagukkal, Istennel és egymással kiengesztelődve élnek.

Tovább olvasom

Avner Boskey: Izrael ajándékai és elhívása

Avner Boskey: Izrael ajándékai és elhívása, az antiszemitizmus szellemi gyökerei.( Az alábbi összefoglaló jegyzet hangfelvétel alapján készült. A teljes tanítás CD-je  e-mailen megrendelhető)

Az antiszemitizmus és a zsidóság szellemi elhívása ugyanannak az éremnek a két oldala, hiszen amit, vagy akit Isten szeret, azt az ellenség mindig gyűlöli. Sajnos ma a gyülekezetekben a szellemi harc kérdésében nem kap helyet Izrael,pedig Sátán nagyon is hagy helyet Izrael számára. Hitlernek fontosabb volt, hogy még akkor is zsidókat deportáljon Auschwitzba, amikor Németország már vesztésre állt a II. világháborúban. Ezt az ördögi logikátlanságot csak a Biblia alapján tudjuk megmagyarázni.
Isten arra hívta a zsidó népet, hogy sohase legyen olyan, mint a világ többi népe. („Hogy ronthatnám meg, kit Isten nem ront meg, hogy kárhoztatnám, akit Isten nem kárhoztat… e nép egyedül fog lakni, nem számíttatik más népek közé. (4 Móz 23,7-8) Isten nem akarja, hogy Izrael más népek közé beolvadjon. Kérdés, hogy a kereszt teljesen eltörölte-e ezt a különbséget. A „nincs többé zsidó és görög, férfi és nő…” verset csak úgy értelmezhetjük, hogy a hit szempontjából valóban nincsenek különbségek közöttünk, Isten nem férfi, nő, zsidó vagy nem zsidó mivoltunk miatt fogad el minket, hanem hit által. Azonban Isten teremtette meg a különbözőségeket. Ő tette a férfit és a nőt különbözővé. Az ő gondolata volt, hogy a zsidó népet megkülönböztesse a világ összes többi népétől. (V.Móz.)

Tovább olvasom

Derek Prince: Az antiszemitizmus gyökereiről – tanítói levelek

Kedves Barátom!

Egy római katolikus történész rövid, de nagy erejű összegzését adta 2300 év folytonos antiszemitizmusának: „Ahogyan az antiszemitizmust kutató történész visszatekint a borzalmak e mögöttünk álló évszázadára, nem tud elmenekülni a megállapítás elõl, hogy az emberi történelem leghosszabban tartó és legmélyebb gyűlölete az antiszemitizmus…
Más gyűlöletek talán túltettek rajta intenzitásukban egy-egy történelmi pillanatban, de sorban mindegyikük megtalálta – vagy napjainkban megtalálja – a maga helyét a történelem szemetesládájában. Ám milyen más gyûlölet tartott ki 23 évszázadon keresztül, élt túl egy hatmillió áldozatot követelõ genocídiumot, csakhogy érintetlenül és erõteljesen továbbéljen még hosszú ideig. Már a számadatok nagysága, ha egyben látjuk őket, magyarázatért kiált. Hogyan jött létre ennek a kipusztíthatatlan gyûlöletnek az egyvelege? Mi a lényege? Ki a feleős érte?…”

Tovább olvasom

„Bizony hamar eljövök.”

Németországból küldte Havár Erzsébet és Sándor ezt az igetanulmányt

„Ne pecsételd le e könyv prófétai igéit, mert az idõ közel van.”
„Bizony hamar eljövök.”
Jel. 22, 10.20.

Jézus Krisztus, (Yeshua HaMassiah) küldetésének és Mivoltának kinyilatkoztatásánál a próféciákra hivatkozva az Ószövetséget idézte.

„Odanyújtották neki (a zsinagógában) Ézsaiás próféta könyvét,Õ pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van írva:

Az ÚR Lelke van énrajtam,
mert felkent engem,
hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek;
hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak,
és a vakoknak szemük megnyílását;
hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat,
és hidessem az ÚR kedves esztendejét.”
Lk. 4,17-19Az apostolok is az „Írásokra” (Ószövetségre) alapozva tanítottak:

„Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vígasztalást merítve reménykedjünk.”

Róm. 15,4

Tovább olvasom
Fel a lap elejére