skip to Main Content

Benjamin Berger első előadása az Izrael Kongresszuson 2009.05.01-03. I. rész

Benjamin Berger
Egy osztrák gyökerekkel rendelkezõ, ortodox-zsidó családban nõtt fel New Yorkban. 1967-ben jutott hitre Krisztusban, és 1972-ben Izraelbe települt. Ma Rúben nevû testvérével Jeruzsálem óvárosában egy Messiás-hívõ közösséget vezet, és világszerte szolgál ezzel az üzenettel. E szolgálat számos Izraelrõl írt könyvet is magába foglal.

Nagyon sok fontos témakör van, de valahogy Izrael, a Messiási gyülekezet, a gyülekezet, amelyik Jézust szereti, olyan témák, amik egészen központi jelentõségûek Isten szívében. Amint azt jól tudjuk, az egyház ezt egyáltalán nem, vagy többségét tekintve nem értette meg az elmúlt majd kétezer évben. Ami számunkra kegyelem, hogy Isten világosságot ad, hogy javításra ad lehetõséget, helyreállítást ad. Ez kegyelem. Ez a hûséges Isten kegyelme hozzánk, az Õ gyermekeihez, az irántunk érzett szeretetének kinyilvánítása. Számunkra Izrael az a hely, ahol elvakultakká váltunk, és ahol nagy többségünkben még mindig elvakultak vagyunk a Messiás meglátásában, Jézus Krisztus felismerésében. És a gyülekezetet, vagy az egyházat, a hívõket is elvakították Izrael titkára vonatkozóan.

Tovább olvasom

Malcolm Hedding második előadása az Izrael Kongresszuson 2009.05.01-03. III. rész

Itt van a megtévesztés hatalma. A zsidók hitetlensége erõsíti a keresztény antiszemitizmust. Ez elképesztõ! Tegnap este hallottunk egy idézetet a tanítás utáni vitában. Olyan sokféleképpen hallottam már ezt az idézetet, néhány nappal ezelõtt a Yad Vashemben. A következõképpen fogalmazták meg: Minden követelmény alapja, amit a keresztények valaha a zsidókkal szemben támasztottak, Auschwitzban szertefoszlott. Hallottátok ezt? Minden követelmény alapja, amit a keresztények valaha a zsidókkal szemben támasztottak, Auschwitzban szertefoszlott. A sötétség hatalma felhasználta Jézus alakját, és az ördög tõre meggyilkolta a zsidó embereket. Megismétlem: A sötétség hatalma felhasználta Jézus alakját, és az ördög tõre meggyilkolta a zsidó embereket.
Ez rémisztõ. Ez az oka annak, hogy a megtévesztés fejedelemsége olyan erõs Izraelben. Az egyház segített neki, az egyház szolgálta õt. És nem tudjuk mindenre azt mondani, hogy az a hitetlen egyház volt. Nagyon sok emberrel találkoztunk az evangéliumi egyházakban, akik gyûlölik a zsidókat. És ha nem gyûlölik õket, akkor nem becsülik õket semmire.

Tovább olvasom

Malcolm Hedding második előadása az Izrael Kongresszuson 2009.05.01-03. II. rész

Alapvetõen két szellemi hatalmasság, démoni erõsség van, amelyek ellenállnak Izraelnek, és a Gyülekezetnek. Az egyik a pusztítás hatalma, a másik a megtévesztés hatalma. A kezdetek kezdetétõl a Biblia figyelmeztet erre a két hatalmasságra. Látjuk a pusztítás hatalmát a 83. zsoltárban:
„Isten, ne vesztegelj, ne hallgass és ne nyugodjál, Isten! Mert ímé, háborognak ellenségeid, s gyûlölõid fejöket emelik. Néped ellen álnok tanácsot gondolnak s védenczeid ellen terveket szõnek. Ezt mondják: Jertek, veszessük el õket, hogy ne legyenek nemzet, hogy ne emlegessék többé Izráel nevét!” (83. zsoltár 2-5)
Nagyon sok más Igehelyet is tudnánk találni, de itt a zsoltáros megragadja a pusztítás fejedelemségének lényegét, amely mindig egy dologra gondol: Izrael elpusztítására. És természetesen a Gyülekezet elpusztítására. Mert a Gyülekezet Izraelbõl jött ki, és a csodálatos olajfának része. Ez tehát a pusztítás hatalma.

Tovább olvasom

Malcolm Hedding második előadása az Izrael Kongresszuson 2009.05.01-03. I. rész

Ott akarom folytatni, ahol tegnap abbahagytam. Kérlek benneteket, lapozzatok Dániel könyvének 11. fejezetéhez:
„És a kik gonoszul cselekesznek a szövetség ellen, azokat hitszegésre csábítja hizelkedésekkel; ellenben az Istenét ismerõ nép felbátorodik és cselekeszik. És a nép értelmesei sokakat oktatnak, de hullanak fegyver és tûz miatt, fogság és rablás miatt napokig. És miközben elhullanak, megsegíttetnek kicsiny segítséggel, és sokan csatlakoznak hozzájok képmutató beszédekkel. És elhullanak az értelmesek közül is, hogy megpróbáltassanak, megtisztíttassanak és megfehéríttessenek a vég idejéig; mert a rendelt idõ még hátra van.” (Dán 11, 32-35) Azt hiszem, hogy a megprédikált napok azok, amelyeket ma élünk. Köszönjük meg az Úrnak, hogy van egy népe és egy mozgalma, amelyik érti Isten szándékait Izraellel kapcsolatban. Azt mondhatjuk, hogy Isten szándékai Izrael újbóli életre hívásával a következõk: Mindenekelõtt, hogy az egyetlen igaz Isten kinyilatkoztassa Magát a világ számára. A rómaiakhoz írt levélben azt mondja Pál apostol, hogy a zsidó nép legfontosabb feladata, hogy Isten Igéjének hatalmát képviseljék, és védelmét ellássák.  Azt is mondhatjuk, hogy Izrael Jézusért áll fenn. Ez azt jelenti, hogy Izrael adta a világnak Isten hatalmas megváltó mûvét a kereszthalállal.
Ez csodálatos dolog. Megköszönjük ezt Neked ma, Uram.

Tovább olvasom

Malcolm Hedding szolgálata az Izrael Kongresszuson 2009.05.01-03. I. rész

A Dél-Afrikában született teológus tanulmányai után 25 évet szolgált pásztorként egy pünkösdi gyülekezetben. 2000 óta a „Nemzetközi Keresztény Követség, Jeruzsálem” igazgatója. Jeruzsálemi szolgálata, Izrael helyzetének ismerete és Izrael szellemi jelentõségérõl alkotott mély teológiai meglátásai miatt világviszonylatban az egyik legelkötelezettebb tanító.

Van egy nagyon érdekes témánk: Izrael és az utolsó idõk jelei. Hogyan tudunk ehhez viszonyulni, erre választ adni? Biztos az, hogy a végidõk jeleinek sorába Jézus elhelyezte Izrael helyreállítását. Tehát Izrael újjáalakulása figyelemre méltó bizonyítéka annak, hogy az Úr visszatér. Izrael újjászületése nem politikai véletlen. Isten Igéje és ígérete teljesedett be, amit 4000 éve adott Ábrahámnak. Mondhatjuk, hogy Isten hûséges, tartja a szavát. Amit Izraellel, az Õ zsidó népével tett, amilyen hûséges volt hozzájuk, abból tudjuk, hogy hozzánk is hûséges lesz.
Izrael az utolsó idõk egyik jele. De fontos számunkra, hogy a mai reggelen megértsük a folyamatot, ami a Közel-Keleten kibontakozik. Hogy tudjuk megérteni azt, amit Isten Izraelben tesz? Olyan sok látszólagos ellentmondás van. Például: miért vitte vissza Isten az Õ népét? A világ négy sarkából! Aztán összeszedve õket, miért vitte végig annyi szenvedésen? Ezek fontos kérdések, ha Izrael ügyében valóban válaszokat keresünk! A kérdés megválaszolásához vissza kell menünk a kezdetekhez. Józsuéig kell visszamennünk. Józsué könyvének 5. fejezetéhez. Itt találunk egy rendkívüli történetet. Isten csodálatos embere Józsué, aki 40 éven keresztül Mózessel a pusztában vándorolt. Õk ketten Kálebbel részt vettek a pusztai vándorlásban. Isten nagy szolgái voltak.

Tovább olvasom

Helmuth Eiwen szolgálata az Izrael Kongresszuson 2009.05.01-03. III. rész

Pál egy nemes olajfáról beszél és egy vadolajfáról. Az olajfa természetes ágairól beszél, és a vadolajfa ágairól. Ezt a képet használja. Egyértelmûvé teszi, hogy a nemes olajfa Izrael abban az értelemben, hogy ez ábrázolja a hívõ Izraelt Ábrahámtól fogva egészen a Jézusban hívõ zsidókig, és rajtuk keresztül örökkévalóságig. Tehát az új- és ószövetség hívõ Izraelét. Ilyen ez a fa, ami egy növekvõ faként értendõ, és képe másrészről Isten útjáról Izraellel. Kép Isten üdvtörténetérõl. Mindenki, aki ezen a fán van, része az üdvtörténetnek. Mondhatjuk úgy, hogy ez a szent maradék képe a kezdetektõl a kiteljesedésig. A természetes ágak a Jézusban hívõ zsidók Jézus idejétõl fogva az idõk bevégzéséig. Õk a természetes ágak. Azt mondja Pál, hogy van egy vadolajfa is vadolajfa ágakkal. Ezek a pogányok, nemzetekbõl származó emberek. Ezek az emberek, ezek a „másikak”, a nem zsidók Isten nélkül voltak. Remény nélkül voltak, kimenekedés nélkül, Jézus nélkül. Azt mondja Pál, ha a nemzetekbõl származók, a pogányok Isten kegyelmébõl a zsidó Messiásban hitre jutnak, és Õ a megváltójuk lesz, akkor történik valami egészen döntõ fontosságú. Kérlek benneteket, hogy nyissátok meg a szíveteket. Pál mondja, hogy két vonatkozásban is döntõ fontosságú, és nemcsak egy szempontból. Mi általában egyre gondolunk. Hadd tegyem világossá, mire gondolok. Az egyik döntõ fontosságú dolog, ami itt történt, hogy a pogányoknak is egy közvetlen bejárásuk van Izrael Messiásához. Közvetlen bemenetelük van az õ személyes Urukhoz, személyes Gyógyítójukhoz, személyes Megváltójukhoz. Közvetlen kapcsolatba tudnak lépni Vele, és megváltottakká válni. Ez az egyik része a dolognak.
A másik, amire Pál gondol az olajfánál, ha a nemzetekbõl származók hitre jutnak Jézusban, akkor egyúttal Isten által beoltatnak a nemes olajfába. A zsidó nemes olajfába. Anélkül, hogy õk maguk zsidókká válnának. Anélkül, hogy a nép részeivé válnának, az üdvtörténet részeivé válnak.

Tovább olvasom
Fel a lap elejére